GALAZIANS (1)

Letôr: Sergio Compagno

Letare ai Galazians

Direzion: Pauli al fâs une clare presentazion di sè tant che apuestul

11Pauli, apuestul no de bande dai oms o in virtût di un om, ma in virtût di Gjesù Crist e di Diu Pari che lu à resussitât dai muarts, 2e ducj i fradis ch’a son cun me, a lis glesiis de Galazie: 3gracie a vualtris e pâs de bande di Diu nestri Pari e dal Signôr Gjesù Crist, 4che si è dât vie pai nestris pecjâts par tirânus fûr di chest mont cussì trist, seont la volontât di Diu e Pari nestri. 5A lui la glorie pai secui dai secui. Amen.

Al esist un vanzeli sôl, chel predicjât di Pauli

6O resti che si sedis distacâts cussì a la svelte di chel che us veve clamâts cu la gracie di Crist, par passâ a un altri vanzeli. 7No ’nd è un altri! Ma and è di chei che a semenin la zizanie fra di vualtris e a vuelin savoltâ di fonde fûr il vanzeli di Crist. 8Però se nô o un agnul vignût jù dal cîl us predicjàs un vanzeli diferent di chel che us vin predicjât, ch’al sedi bandonât a la maludizion di Diu! 9Come che us ài dit prime, o torni a dî ancje in chest moment: se cualchidun us predicje un vanzeli diferent di chel che o vês cjapât sù, ch’al sedi bandonât a la maludizion di Diu! 10Di fat cumò cirio di imbroiâ i oms o Diu? O cirio di plasêur ai oms? Se o cirìs ancjemò di plasêur ai oms, no sarès servidôr di Crist.

Pauli al à imparât il vanzeli diretamentri di Crist

11Us fâs savê, fradis, che il vanzeli che o ài predicjât jo nol è robe di oms: 12di fat jo no lu ài vût di un om e nancje no soi stât inscuelât di un om, ma di Gjesù Crist, midiant di une rivelazion. 13O vês sintût di sigûr di cemût che mi soi compuartât par vieri tal gjudaisim; o perseguitavi fûr di misure la Glesie di Diu e o cirivi di svinidrîle, 14e o jeri rivât, tal gjudaisim, plui indenant di ducj chei de mê etât e de mê gjernazie, cjalt come ch’o jeri, ben plui di lôr, tal difindi lis tradizions dai miei vons. 15Ma cuant che a di chel che mi veve metût di bande ancjemò dal grim di mê mari e mi veve clamât in virtût de sô gracie i à parût 16di palesâ so Fi in me, par che jo lu predicjàs ai paians, dal moment, cence interpelâ nissun om, 17cence lâ a Gjerusalem di chei ch’a jerin stâts metûts apuestui prin di me, mi soi slontanât de bande de Arabie e po o soi tornât indaûr a Damasc.

Contats di Pauli cun Pieri e cui sorestants di Gjerusalem

18Plui in ca, dopo trê agns, o soi lât sù a Gjerusalem par interpelâ Chefa, e mi soi fermât li di lui par cuindis dîs. 19Dai apuestui no ài viodût nissun, però o ài viodût Jacum, fradi dal Signôr. 20Us scrîf chestis robis: ve, denant di Diu o doi la mê peraule che no dîs bausiis. 21Podopo o soi lât tes regjons de Sirie e de Cilicie. 22Par chel ch’al rivuarde la mê persone, lis Glesiis de Gjudee ch’a son in Crist no mi cognossevin gran. 23A vevin dome sintût a dî che chel che par vieri nus perseguitave, cumò al predicje chê fede che par vieri al cirive di svinidrîle, 24e a laudavin Diu sul gno cont.