2 CORINTS (12;13)

Letôr: Luisa Pillino

121Pal fat ch’o scuen vantâmi, ancje se nol zove a nuie, o passarai a lis visions e a lis rivelazions dal Signôr. 2O cognòs un om in Crist, che za cutuardis agns – no sai se cul cuarp o cence cuarp, che chest lu sa dome Diu – al è stât puartât sù fint al tierç cîl. 3E o sai che chest om – no sai se cul cuarp o cence cuarp, che chest lu sa dome Diu – 4al è stât puartât sù in paradîs e al à sintudis peraulis che no si rive a contâlis e che un om nol à dirit di dîlis. 5Di lui mi vantarai, di me invezit no mi vantarai, senò des mês miseriis. 6Sigûr che, s’o volès vantâmi, no sarès un matucel, parcè che o disarès dome la pure veretât; ma o cîr di no fâlu par che nissun no mi judichi plui di ce ch’al viôt o al sint sul gno cont.

7E par no ch’o montàs in supierbie pe grandece des rivelazions, mi è stade metude une spine inte cjar, un mes di satane che mi patafi par no ch’o monti in supierbie. 8Trê voltis o ài preât il Signôr di slontanâlu di me. 9Mi à rispuindût: “Tu âs vonde de mê gracie; la mê fuarce si palese te debolece”. Mi vantarai duncje vulintîr des mês debolecis, par ch’e dismonti sore di me la potence di Crist. 10Cussì mi vanti des infermitâts, des ofesis, des dibisugnis, des persecuzions, des miseriis par vie di Crist; parcè che cuant che o soi debul, al è propit in chel moment ch’o soi fuart.

11Mi soi mostrât matucel cun vualtris ma mi vês obleât. O varès vût di jessi laudât di vualtris parcè che no ài nuie di mancul di chei “arciapuestui”, ancje se no soi nuie. 12I segnâi dal apostolât ju vês viodûts in vore framieç di vualtris, cun dute la pazience pussibil, cui meracui, cui spiei e cui fats straordenaris. 13Ce vêso vût di mancul di chês altris glesiis, se no tal fat che jo no ài pesât sore di vualtris? Mi perdonarês cheste injustizie!

14Cheste e je la tierce volte ch’o stoi par vignî li di vualtris, e no us sarai di pês; parcè che no cîr lis vuestris robis ma vualtris. No ur tocje ai fîs sparagnâ pai gjenitôrs, ma ai gjenitôrs pai fîs. 15E jo mi darai vie vulintîr, mi darai vie dut pes vuestris animis. E se jo us vuei tant ben, varessiso vualtris di volêmi mancul ben?

16Va ben, jo no ài pesât sore di vualtris; però, galiot come ch’o soi, us ài cjapâts cul imbroi. 17Us àio forsit doprâts midiant di cualchidun di chei ch’o ài mandât framieç di vualtris? 18O ài preât Tito di vignî di vualtris e i ài mandât di companie chel altri fradi. Tito us àial sfrutâts in alc? No sino nô lâts indenant intal stes spirt, su lis stessis olmis?

19O podês vê pensât di sigûr che nô o stin fasint la nestre difese denant di vualtris. Ma nô o fevelìn denant di Diu, in Crist, e dut, miei cjârs, par tirâus sù. 20Di fat o ài pôre, rivant li, di no cjatâus come che us volarès e che ancje vualtris no mi cjatais me come che mi volês. O ài pôre di cjatâ cuistions, invidiis, rusins, divisions, cjacaris, mormorazions, supierbiis, ribelions; 21e che, tornant, il gno Diu mi umilii denant di vualtris e che mi tocji di vaî di tancj di lôr che par vieri a àn pecjât e no si son convertîts des sporcjetâts, des fornicazions e des robatis ch’a vevin fatis.

Ju vise che al vignarà in curt

131Cheste e je la tierce volte che o ven di vualtris. Ogni cause si decidarà su la peraule di doi o trê testemonis. 2Ur al ài dit cuant che o jeri li la seconde volte a di chei ch’a àn pecjât, e ur al torni a dî cumò, di lontan, a ducj chei altris: cuant che o vignarai cheste volte no lassarai cori, 3pal fat che o cirîs une prove che Crist al fevele in me, lui che nol è debul ma fuart framieç di vualtris. 4Lui al è stât metût in crôs pe sô debolece, ma al vîf pe fuarce di Diu. E nô, ch’o sin debui in lui, o vivarìn pe fuarce di Diu denant di vualtris.

5Scrutinaitsi ben s’o sês inte fede, metêtsi a lis provis. Po no ricognossêso che Gjesù Crist al è a stâ in vualtris? A pat che no sês za stâts condanâts! 6O speri che o ricognossarês che nô no sin condanâts. 7Preìn Diu che no vedis di fâ nissun mâl di sorte; no par jessi laudâts nô, ma par che vualtris o fasês il ben, ancje se o vessin di passâ nô par condanâts. 8Nô no vin nissune fuarce cuintri de veretât ma dome pe veretât; 9e o sin contents cuant che o sin debui e vualtris fuarts. E o preìn ancje pe vuestre perfezion. 10Us scrîf chestis robis di lontan par no scugnî dopo, di persone, doprâ la severitât cul podê che il Signôr mi à dât par fâ sù e no par butâ jù.

Conclusion

11Pal rest, fradis, stait contents, smicjait a la perfezion, fasêtsi fuarts un cul altri, lait d’acuardi, vivêt in pâs. E il Diu dal amôr e de pâs al sarà cun vualtris. 12Saludaitsi un cul altri cuntune sante bussade. Us saludin ducj i sants.

13La gracie dal Signôr Gjesù Crist, l’amôr di Diu e la comunion dal Spirtu Sant ch’a sedin cun ducj vualtris.