2 CORINTS (11)

Letôr: Martina Pillino

I siei titui di apuestul

111Joi, s’o podessis sopuartâ un pocje de mê matetât! Ma sigûr che mi sopuartais! 2Jo o sint par vualtris une sorte di gjelosie come chê di Diu, parcè che us ài imprometûts a un sôl nuviç, par presentâus a Crist tant che une virgjine pure. 3E o ài pôre che, come che il sarpint te sô malicie al à imbroiade Eve, cussì i vuestris pinsîrs a vegnin ruvinâts e straviâts de scletece e de puritât ch’e je in Crist. 4Di fat se il prin ch’al capite us predicje un Gjesù diferent di chel che o vês ricevût o se si trate di ricevi un Spirt diferent di chel che o vês ricevût o un altri vanzeli che no vês nancjemò sintût, vualtris o saressis bogns di acetâlu. 5Poben jo o crôt di no jessi in nuie plui piçul di chescj “arciapuestui”; 6se no soi un espert in fat di fevelâ, lu soi però in fat di sience; e us al vin dimostrât pardut e in ogni sisteme.

7àio forsit fat pecjât cul sbassâmi me par alçâus vualtris cuant che us ài predicjât il vanzeli di Diu a gratis? 8O ài dispueadis altris glesiis pal gno sostentament, par podê servîus vualtris; 9e cuant che o soi rivât li di vualtris, seben ch’o vevi dibisugne, no ài pesât a dinissun. A lis mês dibisugnis a àn proviodût i fradis vignûts de Macedonie; e mi soi vuardât in ogni sisteme di pesâ sun vualtris e mi vuardarai ancjemò. 10Come ch’al è vêr che la veretât di Crist e je in me, nissun mi gjavarà cheste braure in tiere di Acaie!

11Parcè? Parcè che no us vuei ben? Lu sa Diu! 12Ma lu fâs e lu fasarai ancjemò par cjonçâ ogni cantin a di chei ch’a van cirint dome rimpins par jessi compagns di nô in chel che nô si vantìn. 13Chei li a son fals apuestui, fufignadôrs imbroions, che si metin sù la mascare di apuestui di Crist. 14E nol è di dâsi di maravee, parcè che ancje satane si met sù la mascare di agnul di lûs; 15al è naturâl che ancje i siei fameis a metin sù la mascare di servidôrs de justizie. Ma a fasaran la fin ch’a mertin lis lôr oparis.

16Lu torni a dî: nissun nol à di cjapâmi par mat; o senò cjapaitmi pûr par mat, par ch’o puedi ancje jo vantâmi un fregul. 17Ce ch’o stoi par dîus no lu dîs seont il Signôr ma come un mat, in cheste mostre di braure. 18Dal moment che tancj di lôr si vantin seont la cjar, mi vantarai ancje jo. 19E vualtris, sapients come ch’o sês, o sopuartais vulintîr i mats; 20di fat o sopuartais chel che us fâs deventâ sotans, chel che us glot, chel che us dopre, chel ch’al è prepotent, chel che us scufiote su la muse. 21Lu dîs cun vergogne: o sin stâts debui nô!

Però in ce che altris di lôr a àn il fiât di vantâsi, lu dîs di mat, o ài il fiât di vantâmi ancje jo. 22Sono ebreus? Ancje jo! Sono israelits? Ancje jo! Sono gjernazie di Abram? Ancje jo! 23Sono servidôrs di Crist? Lu dîs di mat: jo lu soi plui di lôr! Cetant di plui pes fadiis, cetant di plui pe presonie, une vorone di plui pes pachis. O ài sfiliade dispès la muart. 24Cinc voltis o ài cjapât dai gjudeus corante colps mancul un; 25trê voltis o soi stât scoreât, une volte claponât, trê voltis o soi lât sot cu la nâf, o ài passade une dì e une gnot su lis ondis dal mâr. 26Viaçs un daûr l’altri, pericui di flums, pericui di brigants, pericui de mê int, pericui dai paians, pericui in citât, pericui tal desert, pericui sul mâr, pericui dai fradis fals; 27fadiis e vitis, veglis di no rivâ a contâlis, fan e sêt, dizuns seguitîfs, frêt e nuditât. 28E in plui il gno pês di ogni dì, la preocupazion par dutis lis glesiis: 29cui isal debul, che no lu sedi ancje jo? Cui cjapial scandul, cence che jo no mi sinti a brusâ?

30S’al covente propit vantâsi, mi vantarai des mês infermitâts. 31E Diu, Pari dal Signôr Gjesù, lui ch’al è benedet tai secui, al sa che no dîs falsetâts. 32A Damasc, l’etnarche dal re Arete al faseve la vuaite a la citât di Damasc cul fin di cjapâmi; 33ma par une barconete mi àn molât jù des muris intun gei e cussì o ài rivât a scjampâ des sôs sgrifis.