2 CORINTS (6;7)

Letôr: Olindo Cesare Mattiussi

61E stant ch’o lavorìn cun lui, us racomandìn di no ricevi par dibant la gracie di Diu. 2Di fat al dîs:

Tal moment just ti ài esaudît

e te dì de salvece ti ài judât.

Velu chi cumò il moment just, vele chi cumò la dì de salvece.

3Nô no din motîf di scandul a dinissun, par no ch’al vegni slengonât il nestri ministeri; 4ma in dut e pardut si presentìn tant che servidôrs di Diu, cun grande fuartece, tes tribulazions, tai moments grivis, tes pôris, 5tes pachis, tes presons, tai savoltaments, tes fadiis, tes veglis, tai dizuns; 6cun onestât, cun sapience, cun pazience, cun bontât, cun spirt di santitât, cun amôr sclet; 7cun peraulis di veretât, cu la potence di Diu; cu lis armis de justizie te gjestre e te çampe; 8te glorie e te infametât, te triste innomine e in chê buine; ritignûts bausârs e invezit sincêrs; 9scognossûts ancje se cognossûts; muribonts e invezit o sin vîfs; cjastiâts ma no copâts; 10avilîts e instès simpri contents; puars e o rivìn a fâ deventâ siôrs une vore di lôr; int che no à nuie e invezit o sin parons di dut.

Confidencis e racomandazions

11La nestre bocje us à fevelât clâr e net e il nestri cûr si è slargjât par vualtris, int di Corint. 12In nô no sês propit tal stret; al è tai vuestris cûrs che o sês tal stret. 13Ricambiaitnus ancje vualtris, o stoi fevelant come a fîs, slargjait il vuestri cûr ancje vualtris!

14No stait a lassâsi peâ al jôf forest di chei che no àn fede. Ce rapuart puedial jessi fra la justizie e la inicuitât, o ce colegance fra la lûs e il scûr? 15Ce armonie fra Crist e Beliar, ce congrèghe fra un ch’al crôt e un che nol crôt, 16ce cumbinament fra il templi di Diu e i idui? Parcè che nô o sin il templi dal Diu vîf, come ch’al à dit lui:

O larai a stâ framieç di lôr e cun lôr o cjaminarai

e o sarai il lôr Diu

e lôr a saran il gno popul.

17Pa la cuâl saltait fûr di lôr

e tiraitsi in bande, al dîs il Signôr,

e no stait a tocjâ nuie di sporc.

Jo us vierzarai la mê puarte

18e o sarai par vualtris tant che un pari

e vualtris mi sarês tant che fîs e fiis,

al dîs il Signôr ch’al pò dut.

71Cun chestis promessis, miei cjârs, smondeìnsi di ogni magle de cjar e dal spirt, puartant al colm la santitât cul timôr di Diu.

2Fasêtnus un pôc di puest tal vuestri cûr! No vin ofindût nissun, no vin fat damp a dinissun, no vin sfrutât nissun. 3No lu dîs par condanâ; us ài dite prime che o sês tal nestri cûr, pe vite e pe muart. 4Cun vualtris o soi une vore franc e o ài tant ce vantâmi sul vuestri cont. O soi plen incolm di confuart, travanât di gjonde in ogni nestre tribulazion.

5Di fat, di cuant che o sin rivâts in Macedonie, la nestre cjar no à vût un moment di padin ma o sin tribulâts di ogni bande: batais par difûr, pôris par dentri.

6Ma Diu ch’al confuarte i avilîts nus à confuartâts cu la vignude di Tito, 7e no dome cu la sô vignude ma ancje cul confuart che o ài vût di vualtris. Di fat lui nus à contât de vuestre brame, dal vuestri dolôr, dal vuestri afiet par me; e cussì la mê gjonde e je cressude inmò di plui.

8Se ancje us ài fats stâ mâl cu la mê letare, no mi displâs. E se mi à displasût – o viôt di fat che chê letare, ancje se dome par un moment, us à fats stâ mâl –, 9cumò o soi content; no pal vuestri aviliment ma pal fat che chest aviliment us à puartâts a convertîsi. Di fat o vês stât mâl seont Diu, par no jessi cjastiâts di nô. 10L’avilizion seont Diu e fâs nassi la conversion ch’e mene a la salvece; e di chest no si à il parcè di pintîsi; ma l’avilizion dal mont e fâs vignî fûr la muart. 11Viodêt invezit cheste avilizion seont Diu cetante vivarositât che e à dismot in vualtris; e in plui cetantis scusis, cetante rabie, cetant timôr, cetante brame, cetant afiet, cetante condane! In chê cuistion o vês mostrât sot ogni aspiet di no vê colpe di sorte. 12Che se jo us ài scrit, nol è stât tant par vie di chel ch’al à ofindût e di chel ch’al è stât ofindût, ma par palesâus la nestre passion par vualtris denant di Diu. 13Ve ce che nus à confuartâts. Chest nestri confuart si è rionzût ancjemò di plui pe contentece di Tito, pal fat che ducj vualtris o vês rinfrancjât il so spirt. 14Par chel, se in alc mi jeri vantât cun lui sul vuestri cont, no ài scugnût vergognâmi, ma come che us vin dit a vualtris dome robis veris, cussì ancje la nestre braure sul cont di Tito si è palesade vere. 15E il so afiet par vualtris al è cressût, parcè che si è visât di cemût che ducj o vês ubidît e lu vês acetât cun timôr e rivuart. 16O gjolt ancje di podê fâ stât in dut sun vualtris.