1 CORINTS (6)

Letôr: Pierino Zurro

I procès denant dai paians

61Isal cualchidun fra di vualtris ch’al à une cuistion cuntun altri e si fâs judicâ di chei cence justizie e no dai sants? 2Po no savêso che i sants a judicaran il mont? Se duncje vualtris o judicais il mont, no sêso bogns di judicâ cagneris di nuie? 3No savêso ch’o judicarìn adiriture i agnui? Tant miôr lis robis di cheste vite!

4Par chel, s’o vessis di judicâ su lis cuistions di ogni dì, metêt a fâ di judiçs i plui piçui de vuestre glesie. 5Lu dîs par che si vergognais. Sichè no varessis fra di vualtris nissun om di sintiment in grât di fâ sentence fra fradis? 6Che anzit un fradi al ven clamât in tribunâl dal fradi e ancjemò denant di int cence fede? 7Cence dî che al è za une disgracie barufâsi un cul altri. Parcè no sopuartâ pluitost un dituart? 8Vualtris invezit o fasês injustizie e o dais damp, e ancjemò ai fradis! 9Po no savêso che chei cence justizie no ereditaran il ream di Diu? No stait a fâsi inlusions: ni i sporcacjons, ni i idolatris, ni i adultars, 10ni i femenins, ni i pervertîts, ni i laris, ni i avârs, ni i cjochelis, ni i lengons, ni i ladrons no ereditaran il ream di Diu.

11E cussì al jere ancje cualchidun di vualtris; ma o sês stâts lavâts, o sês stâts santificâts, o sês stâts justificâts tal non dal Signôr Gjesù Crist e tal Spirt dal nestri Diu.

La tentazion de sporcjetât

12“Dut mi è permetût!”. Ma no dut al fâs ben. “Dut mi è permetût!”. Ma jo no mi lassarai paronâ di nuie. 13“La bocjade e je fate pe panze e la panze e je fate pe bocjade”. Ma Diu al fruçarà tant une che chê altre. Il cuarp nol è pe sporcjetât ma pal Signôr, e il Signôr al è pal cuarp. 14E Diu, ch’al à resussitât il Signôr, nus resussitarà ancje nô cu la sô potence.

15Po no savêso che i vuestris cuarps a son parts dal cuarp di Crist? Alore cjaparaio sù lis parts di Crist e lis fasaraio deventâ lis parts di une sdrondine? Mai, vie po! 16Po no savêso che chel che si dà dongje cuntune sdrondine al devente une cjar sole cun jê? I doi a deventaran, al dîs, un cuarp sôl. 17Ma chel che si dà dongje cul Signôr al devente un spirt sôl cun lui. 18Stait lontans de sporcjetât! Ducj i pecjâts che l’om al fâs a son fûr dal cuarp; ma chel ch’al fâs porcariis al pecje cuintri dal so cuarp. 19Po no savêso che il vuestri cuarp al è il santuari dal Spirtu Sant ch’al è in vualtris, che lu vês vût di Diu e che no si partignîs? 20O sês stâts comprâts a cjâr presit. Alore glorificait Diu tal vuestri cuarp!