1 CORINTS (4)

Letôr: Gianfranco Mattiussi

L’apuestul e chei di Corint

41Ognidun al à di cjalânus come servidôrs di Crist e ministradôrs dai misteris di Diu. 2Poben dut ce che si pratint dai ministradôrs al è che ognidun al sedi cjatât fedêl. 3Par chel che mi rivuarde me, no mi impuarte nuie di jessi judicât di vualtris o di un tribunâl uman; che anzit, no mi judichi nancje par cont gno, 4parcè che se ancje no sai di vê fat alc di mâl, no par chel o soi justificât. Chel che mi judiche al è il Signôr! 5Par chel no stait a fâ nissun judizi prime dal timp, fin che nol torne il Signôr. Lui al metarà in lûs i segrets ch’a son tal scûr e al palesarà lis intenzions dal cûr; e in chê volte ognidun al varà di Diu la laude che si merte.

6Di chestis robis, fradis, o ài volût cjapâ come esempli me e Apol pal vuestri ben, par ch’o imparais di nô a no lâ plui in là di ce ch’al è scrit, in mût di finîle di sglonfâsi par un o par chel altri. 7E po ce âstu di diferent? Ce âstu mai di to che no tu lu vedis vût? E se tu lu âs vût, parcè ti vantistu come se no tu lu vessis vût?

8Aromai cumò o sês passûts; cumò o sês za deventâts siôrs; cence di nô o sês za jentrâts tal ream! Fossiso za jentrâts, par ch’o podessin ancje nô regnâ cun vualtris! 9Mi semee propit che Diu nus vedi metûts nô, apuestui, tal ultin puest, come condanâts a muart, parcè che o sin deventâts une maravee pal mont, pai agnui e pai oms. 10Nô mats par colpe di Crist, vualtris sapients in Crist; nô debui e vualtris fuarts; nô sbeleâts e vualtris puartâts in alt. 11Fint in chest moment o patìn la fan, la sêt, la nuditât, o sin sberlotâts, o lin indenant a sorte 12e o fadiìn lavorant cu lis nestris mans. Ofindûts, o benedìn; perseguitâts, o sopuartìn; 13caluniâts, o din fuarce; fin cumò o sin deventâts lis scovacis dal mont, il scart di ducj!

14No us scrîf chest par fâus tignî malapaiâts, ma par coregius, come fîs che us vuei un ben di vite. 15Di fat o podaressis vê magari dismil mestris in Crist, ma no di sigûr tancj paris; invezit jo us ài dade la vite in Crist Gjesù, midiant dal vanzeli. 16Us racomandi duncje: cirît di vignîmi daûr! 17Propit par chel us ài mandât Timoteu, gno fi tant cjâr e fedêl tal Signôr, a ricuardâus lis stradis che us ài mostradis in Crist, come che o insegni pardut in ogni glesie.

18Cualchidun al à tacât a sglonfâsi, come se jo no ves di vignî plui li di vualtris. 19Ma o vignarai in curt, se Diu vorà, e in chê volte o volarai viodi no lis cjacaris di chei che si son sglonfâts ma ce ch’a son bogns di fâ. 20Parcè che il ream di Diu nol è fat di cjacaris ma di fats. 21Ce volêso? Ch’o vegni li di vualtris cul baston o cul amôr e cuntun spirt di bontât?