1 CORINTS (2;3)

Letôr: Marco Pascolini

21Ancje jo, fradis, cuant che o soi rivât framieç di vualtris, no mi soi presentât a predicjâus la testemoneance di Diu cun grandece di peraule o di sapience. 2Mi jeri proponût di no savê fra di vualtris nuie altri che Gjesù Crist, e propit lui metût in crôs. 3Jo mi soi presentât framieç di vualtris te debolece e cun grande pôre e trepidazion: 4e la mê peraule e lis mês predicjis no si son poiadis su peraulis sapientis par convincius ma su la conferme dal Spirt e la sô potence, 5par che la vuestre fede no si poi suntune sapience umane ma su la potence di Diu.

Il vanzeli e la sapience divine

6O predicjìn, sì, une sapience a di chei ch’a son perfets, ma une sapience che no je di chest mont e nancje dai princips di chest mont ch’a vegnin fruçâts; 7o predicjìn une sapience divine, vuluçade di misteri, platade par tant timp, e che Diu le à pensade prin dai timps, pe nestre glorie. 8Nissun dai princips di chest mont nol à podût cognossile; se le vessin cognossude, no varessin metût in crôs il Signôr de glorie. 9Di fat al è scrit:

Ce che voli nol à mai viodût e orele sintût,

e nol è mai jentrât tal cûr di un om,

chest lu à preparât Diu par chei che i vuelin ben.

10A nô però Diu lu à palesât midiant dal Spirt; di fat il Spirt al stage ogni robe, ancje lis profonditâts di Diu. 11Cui mai àial cognossût i segrets dal om se no il spirt dal om ch’al è in lui? Cussì ancje i segrets di Diu nissun nol à mai rivât a cognossiju se no il Spirt di Diu. 12E nô no vin cjapât il spirt dal mont, ma il Spirt di Diu par cognossi i dons che lui nus à regalât. 13E nô chescj ju predicjìn no cui insegnaments de sapience umane ma cui insegnaments dal Spirt, spiegant robis spirtuâls a personis spirtuâls. 14L’om naturâl nol pò capî lis robis dal Spirt di Diu; par lui a son rude matetât e nol è in grât di capîlis, parcè che si pò fânt une idee dome midiant dal Spirt. 15L’om spirtuâl invezit al judiche dut, cence podê jessi judicât di nissun.

16Di fat cui àial mai cognossût il pinsîr di Diu

in mût di podêlu indreçâ?

E nô o vin propit il pinsîr di Crist.

31E jo, fradis, no ài podût fevelâus come a oms spirtuâi ma come a int di cjar, come a frutins di tete in Crist. 2Us ài dât di bevi lat, no une mangjative sute parcè che no jeris ancjemò in grât. E no sês nancje cumò, 3parcè che o sês ancjemò di cjar. Di fat, dal moment che fra di vualtris e regne la invidie e la division, no sêso forsit di cjar e no si compuartaiso dome in maniere umane?

Nature dal servizi apostolic

4Cuant che un al dîs: “Jo o soi di Pauli”, e chel altri “Jo di Apol”, no si fasêso viodi propit rûts oms?

5Po cui isal Apol, cui isal Pauli? Servidôrs che midiant di lôr o sês rivâts a la fede, e ognidun daûr che il Signôr i à dât. 6Jo o ài plantât, Apol al à bagnât, ma al è Diu ch’al à fat cressi. 7Poben ni chel ch’al plante ni chel ch’al bagne no son nuie, ma dome chel ch’al fâs cressi: Diu. 8Chel ch’al plante e chel ch’al bagne a son compagns, e ognidun al cjaparà la sô pae seont ch’al à lavorât. 9Di fat o sin colaboradôrs di Diu, e vualtris o sês il cjamp di Diu, la cjase di Diu.

10Seont la gracie di Diu che mi è stade dade, jo o ài butadis lis fondis come un architet di mistîr; po un altri al fâs sù parsore. Però ognidun al à di stâ atent a cemût ch’al fâs sù. 11No si pò butâ nissune fonde diferente di chê ch’e je za, ch’al è Gjesù Crist. 12E se sore di cheste fonde si fâs sù cun aur, cun arint, cun pieris preziosis, cun len, cun fen o cun stranc, 13si viodarà ce che ognidun al à savût fâ; lu mostrarà in chê dì che si palesarà cul fûc, e il fûc al stazarà ce che ognidun al varà fat. 14Se la vore fate sù e tignarà, al cjaparà la pae; 15ma se la vore di cualchidun e larà in cinise, al varà di paiâ i damps: lui al podarà salvâsi, ma come che si salvisi passant pal fûc. 16No savêso ch’o sês templi di Diu e che il Spirt di Diu al è a stâ in vualtris? 17Se un al bute jù il templi di Diu, Diu lu butarà jù lui. Parcè che al è sant il templi di Diu, ch’o sês vualtris.

18Nissun nol à di fâsi inlusions. Se fra di vualtris cualchidun al crôt di jessi sapient in chest mont, che si fasi mat par deventâ sapient. 19Parcè che la sapience di chest mont e je matetât denant di Diu. Di fat al è scrit:

Lui al brinche i sapients midiant de lôr furbetât.

20E ancje:

Il Signôr al sa che i progjets dai sapients no son nuie.

21Duncje nissun nol à di poiâ la sô glorie sore dai oms; parcè che dut al è vuestri: 22Pauli, Apol, Chefa, il mont, la vite, la muart, lis robis ch’a son, lis robis ch’a vignaran, dut al è vuestri. 23Vualtris però o sês di Crist e Crist al è di Diu.