ROMANS (15)

Letôr: Cristina Narduzzi

Compuartament pratic seont l’esempli di Crist

151Nô ch’o sin fuarts, o vin di puartâ lis debolecis di chei mancul fuarts, cence pensâ dome a ce che nus smeche a nô. 2Ognidun di nô ch’al ciri di contentâ il prossim in ce che al è ben par lui, par tignîlu sù. 3Di fat ancje Crist nol à fat ce che i plaseve a lui; anzit, come ch’al è scrit; lis ofesis di chei che ti ofìndin a son coladis sore di me. 4Di fat dut ce ch’al è stât scrit prime, al è stât scrit par istruînus nô, di mût che cu la pazience e cu la consolazion che nus vegnin de Scriture o podìn vê la sperance. 5Il Diu de pazience e de consolazion us dedi di volê, tai vuestris rapuarts fra di vualtris, lis stessis robis sul esempli di Gjesù Crist, 6di mût che cuntun cûr sôl e cuntune bocje sole o glorificais Diu, Pari dal nestri Signôr Gjesù Crist.

7Par chel acetaitsi in amicizie un cul altri, come che ancje Crist nus à acetâts nô a glorie di Diu. 8O vuei dî che Crist al è deventât servidôr dai circuncidûts par mostrâ che Diu al è di peraule e al à colmadis lis promessis fatis ai paris; 9i paians invezit a glorifichin Diu pal so boncûr, come ch’al è scrit:

Par chest ti laudarai framieç dai popui

o laudarai il to non cu la cjante.

10E al dîs ancje:

Gjoldêt, popui, insieme cul so popul.

11E ancjemò:

Laudait il Signôr, ducj vualtris popui,

ducj i forescj ch’a cjantin la sô glorie.

12E Isaie al reonç:

De lidrîs di Jesse e vignarà fûr une menade,

chel ch’al ven fûr a regi i popui:

in lui a speraran ancje i forescj.

13Il Diu de sperance us incolmi di ogni sorte di gjonde e di pâs inte fede, par ch’o podês vê bondance di sperance cu la virtût dal Spirtu Sant.

Pauli ur palese ai Romans i siei progjets

14Personalmentri o soi convint, fradis miei, par chel che us rivuarde, che o sês incolms di bontât, plens di ogni sience, in grât ancje di coregisi un cul altri. 15Cun dut a chel us ài scrit cuntun cert coragjo, in part par ricuardâus ce che za o savês: lu ài fat par vie de gracie che mi è stade dade di Diu, 16di jessi servidôr di Gjesù Crist pai paians e consacrât al vanzeli di Diu, par che i paians a deventin une ufierte acetabil, santificade dal Spirtu Sant. 17E je cheste in realtât la mê braure in Gjesù Crist pes robis ch’a rivuardin Diu; 18di fat no mi permetarès di dî nancje une peraule a rivuart di chestis robis, se nol fos stât Crist a fâlis midiant di me, par che i paians si plein a la ubidience, cu lis peraulis e cu lis voris, 19cu la fuarce dai spiei e dai meracui, cu la virtût dal Spirt. E cussì, partint di Gjerusalem e slargjantmi torator fin tal Iliric, o ài za finît di predicjâ il vanzeli di Crist. 20Mi soi fat però un pont di onôr: di predicjâ il vanzeli dome là che nol jere ancjemò rivât il non di Crist, par no fâ sù sore de fonde butade di un altri. 21Ma come ch’al è scrit:

Lu viodaran chei che no ur jere stât predicjât

e chei che no ’nt vevin sintût a fevelâ a capissaran.

22Ancje par chel plui di une volte no ài rivât a vignî li di vualtris. 23Cumò però, che no ài plui cumbinazion di lavorâ di chestis bandis, vint za di agnorums une grande brame di vignî a cjatâus, 24cuant che o larai in Spagne o speri, passant, di viodius e cussì mi darês ancje une man par lâ di chês bandis, dopo di vê gjoldût almancul un fregul de vuestre presince.

25Pal moment o voi a Gjerusalem, par ufrî un servizi ai sants. 26Di fat la Macedonie e l’Acaie a àn vude la idee di fâ une colete pai puars ch’a vivin framieç dai sants a Gjerusalem. 27A àn vude l’idee parcè che a son in debit cun lôr. Di fat se i paians a son vignûts a spartî cun lôr i bens spirtuâi, a àn di ufrîur un servizi sant par chel ch’al rivuarde i bens matereâi. 28Cuant che o varai finît dut chest e ur varai presentât uficialmentri chest risultât, o larai in Spagne, passant par li di vualtris. 29O sai che, vignint li di vualtris, o vignarai cu la plenece de benedizion di Crist. 30Us racomandi alore, fradis, par Gjesù Crist nestri Signôr e pal amôr che al à spandût sore di nô il Spirtu Sant, di scombati insieme cun me tes preieris che par me o fasês a Diu, 31par ch’o puedi parâmi di chei che, in Gjudee, no crodin e par che il servizi che jo o fâs lant a Gjerusalem ur plasi ai sants; 32di mût che, rivant li di vualtris cun gjonde, se Diu vûl, o puedi polsâ e rinfuartî il gno spirt cun vualtris. 33Il Diu de pâs ch’al sedi cun ducj vualtris. Amen.