ROMANS (14)

Letôr: Viviana Pettoello

Il câs di cussience dai debui e dai fuarts

141Acetait in amicizie chel ch’al è debul te fede, cence metisi a cuistionâ su lis sôs impinions. 2Chel ch’al crôt adimplen, al pense di podê mangjâ di dut; invezit chel che al è debul te fede al mangje dome jerbis. 3Chel ch’al mangje nol à di sbeleâ chel che nol mangje e chel che nol mangje nol à di condanâ chel ch’al mangje. Di fat Diu lu à acetât in amicizie. 4E po cui sêstu tu, che tu judichis il famei di un altri? Lui al sta in pîts o al cole in rapuart al so paron; e al starà in pîts, parcè che il Signôr al à la fuarce di tignîlu sù.

5And è di chei che a cjatin une zornade diferente di chê altre e and è di chei che lis cjatin dutis compagnis; ognidun ch’al ciri di lâ a font tes sôs convinzions. 6Chel ch’al bacile pe zornade, al bacile pal Signôr; chel ch’al mangje, lu fâs pal Signôr, parcè che i dîs gracie a Diu. E ancje chel che nol mangje, nol mangje pal Signôr e i dîs gracie a Diu. 7Di fat nissun di nô nol vîf par so cont e nol mûr par so cont. 8Se o vivìn, o vivìn pal Signôr; se o murìn, o murìn pal Signôr. Pa la cuâl, sedi ch’o vivìn, sedi ch’o murìn, o sin simpri dal Signôr. 9Di fat par chest Crist al è muart e al à tornât a vivi: par vê la paronance sui muarts e sui vîfs.

10Ma tu parcè condanistu to fradi? E parcè ridistu to fradi? Ducj o varìn di presentâsi denant dal tribunâl di Diu. 11Di fat al è scrit:

Come ch’al è vêr che jo o vîf, al dîs il Signôr,

denant di me si plearà ogni genoli

e ogni lenghe i darà glorie a Diu.

12Sicheduncje in chê volte ognidun di nô al fasarà i siei conts cun Diu. 13Finìnle alore di judicâsi un cul altri; stin atents invezit di une robe: di no fâ inçopedâ o scandulizâ il fradi.

14Jo o sai di sigûr, e o soi convint tal Signôr Gjesù, che nuie nol è sporc tal so jessi; se però un al scrupule che une robe e sedi sporcje, par lui e je. 15Alore se to fradi al patìs par colpe de mangjative, tu no tu ti compuartis plui seont la leç dal amôr. No sta ruvinâ, par colpe de tô bocjade, chel che Crist al è muart par lui. 16Pa la cuâl ce che par vualtris al è ben, nol à di deventâ une blesteme. 17Di fat il ream di Diu nol è mangjâ o bevi, ma justizie e pâs e gjonde midiant dal Spirtu Sant. 18Chel che al servìs Crist in chestis robis, i plâs a Diu e al è puartât ancje dai oms. 19Par chel messedìnsi pes robis ch’a zovin a la pâs e par chel ch’al jude a tignîsi sù tal ben un cul altri. 20No sta disfâ, par colpe di une mangjative, ce che Diu al à fat. Dut al è mont, ma al devente mâl par chel ch’al mangje dant scandul. 21Al è ben no mangjâ cjar o bevi vin o fâ cualunche altre robe che e puedi fâ inçopedâ to fradi.

22La fede che tu âs, tenle cont par te denant di Diu. Furtunât chel che no si condane sè in ce che al laude. 23Chel che invezit al è in forsit, s’al mangje al è za condanât, parcè che no lu fâs in fuarce de fede. Di fat dut ce che nol ven de fede al è pecjât.