ROMANS (12)

Letôr: Annalisa De Vittor

part ESORTAtive

Fonde de moralitât cristiane

121Alore, fradis, us racomandi pal boncûr di Diu di ufrî i vuestris cuarps come une vitime vive, sante, che i plâs a Diu, e chest al è il vuestri cult spirtuâl. 2No stait a cjapâ sù il mût di compuartâsi di chest mont ma trasformaitsi di un continui, rinovant simpri la vuestre cussience, in mût di rivâ a capî ben ce che Diu al vûl concretamentri di vualtris, ce ch’al è bon, ce che i plâs di plui, ce ch’al è perfet.

Precets gjenerâi

3Pe gracie che mi è stade dade, o dîs a ognidun di vualtris di no pensâ o cirî robis plui altis di vualtris, diferentis di chês ch’o vês di vê, ma di pensâ e cirî robis justis, seont la misure de fede che Diu al à dât a ognidun di vualtris. 4Di fat, come che intun cuarp o cjatìn une vore di parts e lis parts no àn dutis la stesse funzion, 5cussì ancje nô, ch’o sin in tancj, o sin unîts a Crist intun sôl cuarp, ognidun une part colegade cun chês altris. 6O vin par altri dons diferents, seont la gracie ch’e je stade dade a ognidun di nô. Chel ch’al à il don de profezie, che le dopri in rapuart cu la fede; 7chel ch’al à il don dal servizi, ch’al ciri di servî; chel ch’al à il don di insegnâ, ch’al insegni; 8chel ch’al à il don di dâ spirt, ch’al dedi spirt. Chel ch’al dà, ch’al dedi cun grande scletece; chel ch’al dirêç, che lu fasi cun scrupul; chel ch’al fâs oparis di misericordie, che lis fasi cun cûr content.

9L’amôr nol pò lâ d’acuardi cu la falsetât. Odeait il mâl, tacaitsi cun dutis lis vuestris fuarcis tor dal ben. 10Volêtsi ben cun chel amôr ch’al ven dal cûr e al è just fra fradis; cirît di rivâ prins tal stimâsi e tal onorâsi un cul altri; 11viodêt di jessi premurôs e mai pegris; ferbints tal spirt, servît il Signôr. 12Cirît di jessi plens di gjonde te sperance, di no molâ tes tribulazions, di cjatâ simpri il timp di preâ. 13Spartît insieme lis dibisugnis dai fradis, viergêt la vuestre puarte plui ch’o podês. 14Domandait la benedizion sun chei che us fasin tribulâ, benedizion e no maludizion. 15Gjoldêt cun chei ch’a son contents, vaît cun chei ch’a vain; 16cirît di vê i stes pinsîrs e lis stessis premuris un par chel altri; no stait a smicjâ robis masse grandis, ma lassaitsi cjapâ des robis piçulis. No stait a crodisi sapients tal vuestri cjâf.

17No stait a tornâi a dinissun mâl par mâl. Cirît di fâ il ben denant di ducj i oms. 18S’al è pussibil, par chel ch’al dipent di vualtris, vivêt in pâs cun ducj. 19Miei cjârs, no stait a cirî svindics, ma lassait la place a la rabie di Diu. Di fat al è scrit: A mi la vendete: o soi jo che us darai la pae, al dîs il Signôr. 20Invezit se il to nemì al à fan, dai di mangjâ; s’al à sêt, dai di bevi: fasint cussì, tu ingrumis cjarbons imborâts sul so cjâf. 21No sta lassâti vinci dal mâl, ma vinç il mâl cul ben.