ROMANS (11)

Letôr: Alessandro Ottogalli

Diu nol à parât vie il so popul

111Alore jo mi domandi: Àial forsit Diu butât di bande il so popul? Ma vie po! Di fat ancje jo o soi un israelit, de dissendence di Abram, de tribù di Beniamin. 2Diu nol à butât di bande il so popul, che lui al à sielzût fin dal imprin. Po no savêso ce ch’e dîs la Scriture sul cont di Elie, cuant che lui si è intrometût come intermediari di Diu cuintri dal popul di Israel?

3Signôr, a àn copât i tiei profetis,

a àn butât jù i tiei altârs;

o soi restât dome jo e lôr a smicjin di fâmi fûr ancje me.

4Ma ce disie la rispueste di Diu?

O ài sparagnât par me sietmil oms, chei che no àn pleât i genôi denant di Baal.

5E cussì ancje in dì di vuê al è restât e al reste un fruçon, stabilît seont une sielte di boncûr gratuide. 6Ma se al è in fuarce di un boncûr gratuît, nol è plui in fuarce des oparis, senò il boncûr nol è plui gratuît.

7E alore? Ce che Israel al cîr no lu à vût; lu àn vût invezit chei ch’a son stâts sielzûts. Chei altris a son stâts indurîts, 8come ch’al è scrit:

Diu ur à dât un spirt che ju à inçussîts,

vôi par no viodi e orelis par no sintî,

fint in dì di vuê.

9E David al dîs:

Che la lôr taule e deventi un laç, une palisse,

une piere d’inçopedâsi e ch’e sedi cheste la lôr pae.

10Che si scurissin i lôr vôi fin che no viodin altri

e fâs pleâ par simpri la lôr schene.

Israel al va cjalât cun stime e rispiet

11Alore mi domandi: Si sono inçopedâts tant di colâ par simpri? Ma vie po! Ma midiant de lôr colade la salvece e je rivade ai paians, in mût di stiçâ la lôr gjelosie. 12Ma se la lôr colade e je une ricjece pal mont, e la lôr pierdite une ricjece pai paians, ce no sarae la lôr partecipazion complete?

13A vualtris, paians, us dîs chest: come apuestul dai paians, o fâs onôr al gno ministeri, 14cu la sperance di rivâ a stiçâ la gjelosie di chei ch’a son dal gno sanc e di salvânt cualchidun. 15Di fat se la lôr esclusion e je stade riconciliazion pal mont, ce no sarae la lôr riamission, senò une resurezion dai muarts?

16S’al è sant il pan des primiziis, al è sant ancje dut il grum de paste; e s’e je sante la lidrîs, a son sants ancje i ramaçs. 17Se cumò cualchi ramaç al è stât cjonçât e tu, che tu jeris un ulîf salvadi, tu sês stât insedât impen di lôr, vignint cussì a supâ la linfe ch’e ven sù de lidrîs dal ulîf, 18no sta vantâti masse sbeleant i ramaçs. Parcè che, se tu ti vantis, no tu sês tu che tu tegnis sù la lidrîs ma e je la lidrîs che ti ten sù te.

19Sigûr che tu disarâs: i ramaçs a son stâts cjonçâts par ch’o fos insedât jo. 20D’acuardi! Lôr a son stâts cjonçâts par colpe de lôr mancjance di fede, cu la cuâl che tu tu stâs sù in fuarce de fede. No sta montâ in supierbie, ma vîf tal timôr. 21Di fat, se Diu nol à sparagnât i ramaçs naturâi, ti sparagnarà ancjemò mancul te.

22Pense alore a la bontât e a la severitât di Diu: a la severitât tai confronts di chei ch’a son colâts; a la bontât tai tiei confronts, se tu ti mantegnis salt in cheste bontât. Senò tu sarâs cjonçât ancje tu. 23Di chê altre bande ancje lôr, se no restaran te lôr incredulitât, a saran insedâts: di fat Diu al à il podê di tornâju a insedâ. 24Se tu, in efiets, tu sês stât cjonçât di un ulîf salvadi ch’al jere seont la tô nature, e cuintri de tô nature tu sês stât insedât tune splendide plante di ulîf, cetant miôr no sarano insedâts tal lôr ulîf chei ch’a son de sô stesse nature!

La conversion di Israel e colmarà il progjet di salvece di Diu

25No vuei, fradis, ch’o restais te ignorance a rivuart dal plan mistereôs di Diu, par no crodisi cuissà cui. L’induriment di une part di Israel al è capitât e al dure fintremai che ducj i paians no saran jentrâts adimplen. 26In chê volte dut Israel al sarà salvât, come ch’al è scrit:

Di Sion al vignarà fûr il salvadôr,

lui al pararà fûr di Jacop la tristerie;

27E cheste e sarà la mê aleance cun lôr,

cuant che ur pararai jù i lôr pecjâts.

28A rivuart dal vanzeli, a son nemîs pal vuestri ben; ma par chel ch’al rivuarde la sielte, a son clamâts in gracie dai paris. 29Parcè che dai regâi dal so boncûr e de sô clamade Diu no si pintìs mai. 30Di fat come che par vieri o vês disubidît a Diu e cumò o vês cjatade misericordie par colpe de lôr disubidience, 31cussì ancje lôr cumò a son deventâts disubidients in gracie de misericordie doprade cun vualtris, par che ancje lôr cumò a puedin scomençâ a cjatâ misericordie. 32Di fat Diu nus à sierâts dentri ducj te disubidience par podê vê misericordie di ducj.

33O profonditât de ricjece, de sapience e de cognossince di Diu! Cetant grivis di capî ch’a son i siei judizsis e cetant che si stente a cjatâ fûr lis sôs stradis!

34Cui àial mai cognossût il pinsîr dal Signôr?

e cui i àial insegnât tant che conseîr?

35Cui mai i àial dât alc par prin

par pratindi che lui jal torni?

36Parcè che dut al ven di lui, al sta sù in fuarce di lui e dut al va viers di lui. A lui la glorie tai secui. Amen.