ROMANS (10)

Letôr: Cristian Cozzutti

Israel nol è rivât a la justificazion di Crist

101Fradis, la brame dal gno cûr e la mê preiere a Diu par lôr a son par che si salvin. 2Di fat o ricognòs che a àn passion par Diu, ma no seont une cussience juste. 3Di fat cul no volê ricognossi la justizie di Diu e cul cirî di tignî dûr inte lôr, no si son sotometûts a la justizie di Diu.

Justificazion e salvece

4Il fin ultin de leç al è Crist, par puartâur cussì la justificazion a ducj chei ch’a crodin.

5Di fat Mosè al scrîf a rivuart de justizie ch’e ven de leç: L’om che le met in vore al vivarà midiant di jê. 6Invezit la justizie ch’e ven de fede e dîs cussì: No sta dî intal to cûr: Cui laraial sù in cîl? Chest al vûl dî fâ vignî jù Crist; 7o ben: Cui laraial jù tal abìs? Chest al vûl dî fâ vignî sù Crist dai muarts. 8Ma ce disie? La peraule e je dongje di te, su la tô bocje e tal to cûr. E cheste e je la peraule de fede che nô o proclamìn: 9se tu professis cu la tô bocje Gjesù come Signôr, e tu crodis intal to cûr che Diu lu à resussitât dai muarts, tu sarâs salvât. 10Di fat si crôt cul cûr par vê la justificazion e cu la bocje si fâs profession par vê la salvece. 11Di fat e dîs la Scriture: Chel ch’al crôt in lui nol restarà malapaiât. 12Di fat no ’nd è plui diference tra gjudeus e grêcs: parcè che lui al è il Signôr di ducj, e al dà fûr lis sôs ricjecis sun ducj chei che lu prein. 13Di fat ducj chei ch’a prein il non dal Signôr a saran salvâts. 14Ma cemût varessino podût preâ un che no àn crodût in lui? E cemût varessino podût crodi intun che no àn mai sintût? E cemût varessino podût sintî se un no lu predicje? 15E cemût varessino podût predicjâ se no fossin stâts mandâts? Come ch’al è scrit: Ce biei ch’a son i pîts di chei che a puartin une buine gnove!

16Ma no ducj a àn ubidît, lant daûr de buine gnove. Di fat Isaie al dîs: Signôr, cui àial crodût a ce che i vin contât? 17La fede e dipent duncje de predicazion e la predicazion si colme midiant des peraulis di Crist. 18Ma jo o dîs: Salacor no àno sintût? Anzit:

Par dute la tiere la lôr vôs si è slargjade,

fint ai confins dal mont a son rivadis lis lôr peraulis.

19O dîs ancje cheste: Salacor Israel nol àial capît? Lu dîs par prin Mosè:

Us fasarai deventâ gjelôs di un popul che nol è popul:

us stiçarai cuintri di une gjernazie cence sintiment.

20Isaie al rive adiriture a dî:

Mi àn cjatât chei che no mi cirivin,

mi soi palesât a di chei che no domandavin di me.

21A Israel invezit i dîs: Dut il dì o ài slungjadis lis mans viers di un popul disubidient e cjaviestri!