ROMANS (8)

Letôr: Elena Scaini

81Ma cumò no esist plui condane par chei ch’a son unîts in Gjesù Crist.

La cjar e il Spirt cu lis rispetivis leçs

2Di fat la leç dal Spirt de vite in Gjesù Crist ti à sfrancjât de leç dal pecjât e de muart. 3Ce ch’al jere impussibil pe leç, là che e jere plui debule par colpe de cjar, cumò al è deventât pussibil: Diu, mandant so Fi tune cjar compagne di chê dal pecjât e par parâ jù il pecjât, al à condanât il pecjât inte cjar, 4par che la justizie de leç si colmàs in nô, in nô che no lin indenant seont la cjar ma seont il Spirt.

5Di fat chei che a son seont la cjar, a pensin e a smicjin dome a lis robis de cjar; invezit chei che a son seont il Spirt, a pensin e a smicjin dome a lis robis dal Spirt. 6I pinsîrs e lis bramis de cjar a son la muart; invezit i pinsîrs e lis bramis dal Spirt a son vite e pâs. 7Parcè che i pinsîrs e lis bramis de cjar a son cuintri Diu: no si sotometin a la leç di Diu e no puedin fâlu. 8Partant chei che a son te cjar no puedin plasêi a Diu.

9Vualtris però no sês sot de paronance de cjar ma dal Spirt, dal moment che il Spirt di Diu al è a stâ in vualtris. Se un nol à il Spirt di Crist, nol è dai siei. 10Ma se Crist al è in vualtris, il cuarp al è muart par colpe dal pecjât, ma il Spirt al è vite par vie de justificazion. 11Alore se il Spirt di chel che al à resussitât Gjesù dai muarts al è a stâ in vualtris, chel ch’al à resussitât Gjesù Crist de muart ur darà la vite ancje ai vuestris cuarps distinâts a la muart e lu fasarà in fuarce dal Spirt ch’al è a stâ in vualtris.

12Sicheduncje, fradis, no sin in debit cu la cjar, in mût di vivi seont la cjar. 13Di fat se o vivarês seont la cjar o murarês. Se invezit cul Spirt o copais lis oparis dal cuarp, o vivarês.

14Ducj chei che si fasin guidâ dal Spirt di Diu, chei li a son fîs di Diu. 15Di fat no vês cjapât un spirt di sotanance, in mût di scugnî tornâ a vivi inte pôre, ma o vês cjapât il spirt di fîs di anime e midiant di lui o berlìn: “Abà, Pari!”. 16Ancje il Spirt al testemonee al nestri spirt che nô o sin fîs di Diu. 17Se o sin fîs, o sin ancje erêts, erêts di Diu, erêts insieme cun Crist, dal moment che, se o patìn cun lui, al è par che o podìn jessi glorificâts insieme cun lui.

La situazion di cumò e la glorie a vignî

18Di fat o pensi che i patiments di chest timp culì no son di meti a confront cu la glorie che si palesarà in nô.

19Ancje lis robis creadis a spietin spasimant la manifestazion dai fîs di Diu. 20Di fat lis robis creadis a son stadis sotometudis al nuie dal pecjât – no par volontât lôr ma di chel che lis à sotometudis – cu la sperance 21che ancje lôr a saran sfrancjadis de coruzion par vê la libertât de glorie dai fîs di Diu. 22O savìn che dutis lis robis creadis a gemin e a patissin insieme, fint a chest moment, lis dois dal part. 23No dome lôr ma ancje nô, che o vin il prin don dal Spirt, o gemìn dentri vie spietant di jessi fats fîs di anime, riscatâts tal nestri cuarp. 24Di fat o sin stâts salvâts inte sperance; ma une sperance che si le viôt no je plui sperance: di fat cui sperial ce che al viôt za? 25Ma se nô o sperìn ce che no viodìn, lu spietìn cence mai molâ.

26Te stesse maniere ancje il Spirt nus dà une man e nus jude te nestre debolece; di fat no savìn nancje nô ce ch’al va ben domandât, ma al è propit il Spirt ch’al pree par nô cun gemits che no si rive a contâju. 27Ma chel ch’al stage i cûrs, al sa ce ch’al pense e al brame il Spirt, parcè che al domande pai sants seont il volê di Diu.

28Par altri o savìn che, par chei che i vuelin ben a Diu, dut al jude a lâ a finîle in ben, par chei che a son stâts clamâts seont il plan di Diu. 29Parcè che chei che za prime al veve cognossût, ju à ancje predistinâts a jessi compagns dal stamp di so Fi, par ch’al fos il fi primarûl framieç di tancj fradis. 30Chei po ch’al à predistinâts, ju à ancje clamâts; chei ch’al à clamâts, ju à ancje justificâts; chei ch’al à justificâts, ju à ancje glorificâts.

Sigurece, fidance, sperance fondadis sul amôr di Diu

31Denant di chestis robis ce vino mo di dî? Se Diu al è par nô, cui si metaraial cuintri di nô? 32Lui che nol à sparagnât nancje so Fi, ma lu à dât vie in sacrifici par ducj nô, cemût no nus regalaraial dut, insieme cun lui? 33Cui tiraraial fûr cantins cuintri di chei che Diu al à sielzûts? Diu, che ju justifiche? 34Cui ju condanaraial? Gjesù Crist, ch’al è muart o, miôr, resussitât, lui ch’al sta sentât a la gjestre di Diu, lui ch’al pree par nô?

35Cui rivaraial a distacânus dal amôr che Crist al à par nô? La tribulazion, la pôre, la persecuzion, la fan, la nuditât, i pericui, la spade? 36Propit come ch’al è scrit:

Par colpe tô nus copin di un continui,

tant che pioris di macel nus tratin.

37Ma in dutis chestis robis nô o stravincìn in fuarce di chel che nus à volût ben. 38Di fat o soi sigûr che ni muart, ni vite, ni agnui, ni potencis dai agnui, ni cumò, ni avignî, 39ni altecis, ni profonditâts, ni nissun’altre robe creade no rivarà par mai a distacânus dal amôr che Diu al à par nô, in Crist Gjesù nestri Signôr.