LEVITIC (18)

Letôr: Gina Vallerugo

Regulis sui rapuarts sessuâi

181Il Signôr i fevelà a Mosè e i disè: 2“Dîsiur ai fîs di Israel: Jo o soi il Signôr, il vuestri Diu! 3No vês di lâ daûr des usancis de tiere dal Egjit là che o vês stât ni di lâ daûr des usancis de tiere di Canaan là che us meni ni di lâ daûr des lôr leçs. 4O metarês in pratiche i miei ordins e o rispietarês lis mês leçs e i miei comandaments, metintju in pratiche. Jo o soi il Signôr, vuestri Diu. 5O rispietarês duncje i miei comandaments e i miei ordins, che, midiant di lôr, chel che ju metarà in pratiche al vivarà. Jo o soi il Signôr.

6Nissun nol à di tirâsi dongje di une dal so sanc par lâ cun jê. Jo o soi il Signôr.

7No sta ofindi to pari lant cun tô mari: e je tô mari; no tu âs di distaponâ la sô nature. 8No tu âs di distaponâ la nature de femine di to pari; si trate de nature stesse di to pari. 9No tu âs di distaponâ la nature di tô sûr, fie di to pari o fie di tô mari, tant nassude in cjase che fûr. 10No tu âs di distaponâ la nature de fie di to fi o de fie di tô fie, parcè che si trate de tô stesse nature. 11No tu âs di distaponâ la nature de fie de femine di to pari, nassude te tô cjase: e je tô sûr. 12No tu âs di distaponâ la nature de sûr di to pari; e je cjar di to pari 13No tu âs di distaponâ la nature de sûr di tô mari, parcè che e je cjar di tô mari. 14No tu âs di distaponâ la nature dal fradi di to pari, ven a stâi no tu âs di lâ cu la sô femine; e je tô agne. 15No tu âs di distaponâ la nature di tô brût: e je la femine di to fi; no tu âs di distaponâ la sô nature. 16No tu âs di distaponâ la nature de femine di to fradi: si trate de nature stesse di to fradi.

17No tu âs di distaponâ la nature di une femine insieme cun chê di sô fie; e nancje no tu âs di cjoli la fie dal fi e la fie de fie di chê femine par distaponâi la nature; a son parincj di sanc; e je une robe orende. 18No tu âs di cjoli une femine insieme cun sô sûr, par distaponâ la sô nature cuant che la tô femine e je ancjemò in vite.

19No tu âs di lâ dongje di une femine par distaponâ la sô nature intant ch’e je soce par vie des sôs robis.

20No tu âs di distirâti cu la femine dal to prossim, deventant soç par colpe di jê.

21No tu âs di lassâ che nissun dai tiei fîs al sedi butât cun Moloc e no tu âs di profanâ il non dal to Diu. Jo o soi il Signôr.

22No tu âs di lâ cuntun om come che si va cuntune femine; e je une porcarie. 23No tu âs di dâi il to stramaç a nissun nemâl, sporcjanti cun lui: ni une femine no à di dâsi a un nemâl. E je une robe ch’e fâs riviel.

24No vês di sporcjâsi cun nissune di chestis robis; cun dutis chestis robis si son sporcjâts i popui che jo o stoi fasint scjampâ denant di vualtris. 25La tiere e je stade insoçade, par chel jo o cjastii in jê il so pecjât e la tiere e à gomitât i siei abitants. 26Vualtris invezit o metarês in pratiche lis mês leçs e i miei comandaments e no fasarês nissune di chestis porcariis, ni chel che al è di riunde dal puest ni il vignadiç che al è a stâ framieç di vualtris, 27parcè che dutis chestis robatis lis à fatis la int ch’e jere chi prin di vualtris e la tiere si è dute sporcjade. 28Stait atents che, sporcjantle, no us gomiti ancje vualtris come ch’e à gomitât la int ch’e jere a stâ chi prin di vualtris. 29Parcè che chei che a fasaran une di chestis porcariis a saran cjonçâts vie dal lôr popul. 30O metarês duncje in pratiche i miei ordins e no larês daûr di nissune di chês usancis vergognosis che a àn vût praticât prin di vualtris e cussì no si sporcjarês. Jo o soi il Signôr, il vuestri Diu”.