ROMANS (3)

Letôr: Vittorio Socol

Prerogativis dai gjudeus

31Alore in ce isal plui grant il gjudeu? O cuâl isal il vantaç de circuncision?

2Grant, sot ogni aspiet. Prin di dut parcè che a lôr a son stadis dadis in consegne lis promessis di Diu.

3Ce alore? Se cualchidun di lôr nol è stât fedêl, la lôr infedeltât fasie forsit sparî la fedeltât di Diu?

4Ma vie po! Ma Diu al scuen par fuarce jessi di peraule, e ogni om invezit bausâr, come ch’al è scrit:

Di mût che tu ti mostrarâs just te tô sentence

e tu vincis cuant che tu sês clamât in judizi.

5Se però la nestre tristerie e met in lûs la justizie di Diu, ce vino di dî? Che Diu nol è just cuant che al discjadene sore di nô la sô rabie? O stoi mo doprant un fevelâ di om.

6Ma vie po! Se e fos cussì, cemût fasarajal Diu a judicâ i oms?

7Ma se midiant de mê bausie la veretât di Diu e lûs pe sô glorie, cemût mai che jo o pues jessi ancjemò judicât e condanât come pecjadôr? 8Ma alore cemût mai che o sin slengonâts e cualchidun al va contant che nô o disìn che si varès di fâ il mâl par ch’al vegni fûr il ben? Chei li sì ch’a mertin une buine condane!

Ducj i oms, pecjadôrs, salvâts di Diu in maniere gratuide

9E alore? Vino cualchi vantaç? Pononò lafè! O vin za dit prime, acusant, che tant gjudeus che grêcs a son ducj sot la paronance dal pecjât, 10come ch’al è scrit:

No ’nd è un ch’al fasi robis justis, nancje un.

11No ’nd è un ch’al capissi, nissun ch’al ciri Diu:

12a son ducj fûr di strade, ducj si son stralegnâts;

no ’nd è un ch’al fasi il ben, nancje un di numar.

13Il lôr gargat al è un sepulcri spalancât,

cu la lôr lenghe a tiessin cîl e imbrois,

velen di liparis sot dai lôr lavris,

14la lôr bocje e je plene di maludizions e di marum.

15I lôr pîts a spessein viers il sanc,

16distruzion e ruvine e je sul lôr troi

17e la strade dal ben no le cognossin.

18No ’nd è timôr di Diu denant dai lôr vôi.

19O savìn che ce ch’e dîs la leç, lu dîs par chei che a son sot de leç, di mût che ogni bocje e tasi e dut il mont al sedi ricognossût in colpe denant di Diu. 20Parcè che in fuarce des oparis de leç, nissun om te sô debolece al sarà justificât denant di lui. Di fat midiant de leç si cognòs dome di plui il pecjât.

21Ma cumò, lassant stâ la leç, si è pandude la justizie di Diu, testemoneade de leç e dai profetis; 22la justizie stesse di Diu midiant de fede in Gjesù Crist, che si slargje sun ducj chei che a crodin. Di fat no esist plui diference: 23ducj a àn pecjât e a son cence la glorie di Diu, 24ma a vegnin justificâts a gratis par un plasê di Diu, in fuarce de redenzie che si cjate in Gjesù Crist. 25Diu lu à distinât publicamentri come propiziatori, midiant de fede, tal so sanc, par palesâ in maniere concrete la sô justizie dopo di vê lassât cori i pecjâts di prin, 26tal timp de passience di Diu. Lui al met in lûs la sô justizie tal moment di cumò, cul fin di jessi just e di justificâ chel ch’al à la fede in Gjesù.

27Dulà ise alore la braure? E je stade eliminade! Di cuale leç! Di chê des oparis? No, ma midiant de leç de fede. 28Di fat nô o pensìn che l’om al è justificât midiant de fede cence cjalâ lis oparis de leç. 29Diu isal forsit dome Diu dai gjudeus? No lu isal forsit ancje dai paians? Sigûr, ancje dai paians! 30Parcè che Diu al è un e al justificarà i circuncidûts seont la fede e i incircuncidûts midiant de fede. 31Vino alore di fâ sparî la leç par vie de fede? Ma vie po! Anzit, o metìn une fonde a la leç.