ATS DAI APUESTUI (28)

Letôr: Alida Pevere

Pauli a Malte

281A pene salvâts, o vignirin a savê che l’isule si clamave Malte. 2La int dal lûc nus tratarin cuntune umanitât di restâ. Nus clamarin ducj torator di un grant fugaron che lu vevin impiât par vie ch’al veve plot e ch’al jere frêt. 3Intant che Pauli al cjapave sù un braç di lens par butâju tal fûc, une lipare, dismote fûr dal grant cjalt, si incolaçà tor de sô man. 4Cuant che la int di li a vioderin la bestie a pendolon de sô man, si diserin un cul altri: “Sigûr che chest om al è un sassin. Le à scapolade tal mâr, ma il svindic dai dius no lu lasse gran in vite”. 5Ma lui al scjassà la bestie tal fûc cence sintî mâl di sorte. 6Lôr a stavin spietant dome di viodilu a sglonfâsi o a plombâ a bas sec. Dopo di vê spietât une dade, viodint che no i sucedeve nuie, a gambiarin idee e a tacarin a dî ch’al jere un diu.

7Li aventi al jere un teren ch’al jere paron il prin de isule, ch’al veve non Publi. Lui nus fasè bon acet e nus lozà cun biel trat par trê dîs. 8Par cumbinazion, il pari di Publi, cjamât di fiere e cu la mosse di cuarp, al jere tal jet. Pauli al lè a cjatâlu, i metè lis mans parsore e lu vuarì. 9Alore ancje chei altris malâts de isule a vignirin a cjatâlu e a forin vuarîts. 10E cussì nus colmarin di ogni sorte di rivuarts e, prin di partî, nus provioderin dut ce ch’al coventave.

Di Malte a Rome

11Dopo trê mês, si imbarcjarin suntune nâf ch’e veve passât l’inviêr ta l’isule. E jere une nâf di Alessandrie, cu l’insegne dai Dioscurs. 12O rivarin a Siracuse, là che si fermarin trê dîs, 13e di li, lant indenant sotman, o rivarin a Regjo. La dì dopo al tacà a soflâ il siroc e cussì tal passandoman o sbarcjarin a Puçûi. 14Li o cjatarin un pôcs di fradis che nus invidarin a restâ cun lôr une setemane. E di li o partirin par Rome. 15I fradis di cheste citât, savût ch’o stavin rivant, nus vignirin incuintri fint al Foro di Apio e a lis Trê Locandis. Pauli, viodintju, al cjapà spirt e al ringracià Diu.

16A pene metût pît a Rome, i permeterin a Pauli di vivi par so cont, cuntun soldât che lu tignive di voli.

Pauli e i gjudeus di Rome

17Trê dîs dopo, al clamà dongje i gjudeus plui in viste. Cuant ch’a forin ducj insieme, ur disè: “Fradis, cence vê fat nuie cuintri dal nestri popul ni cuintri des tradizions dai vons, mi àn fat presonîr a Gjerusalem e metût tes sgrifis dai romans. 18Dopo di vêmi interpelât, chei a volevin molâmi, par vie che no vevin cjatât nissun rimpin par copâmi. 19Ma stant che i gjudeus no volevin savênt, o ài scugnût apelâmi al imperadôr, cence par chest dâi nissune colpe a la mê int. 20Par chel o ài volût viodius e fevelâus. Parcè che al è par vie de sperance di Israel che jo o ài chestis cjadenis”. 21Alore lôr i rispuinderin: “Nô no vin vude de Gjudee nissune letare che ti rivuarde e nancje i fradis rivâts chenti no nus àn dit o contât alc di mâl sul to cont. 22Dome ch’o varessin gust di sintî di te ce che tu pensis, parcè che, in merit di chel partît li, o savìn che no vuelin savênt in niò”.

Dai gjudeus ai paians

23Si meterin d’acuardi ancje su la zornade e a rivarin un biel trop là che lui al lozave. Tal sclarî pont par pont, ur predicjave dal ream di Diu e al cirive di convinciju a rivuart di Gjesù, scomençant de Leç di Mosè e dai Profetis. La robe e durà di buinore fintremai sore sere. 24Cualchidun si lassà convinci des sôs peraulis; altris invezit no volerin savênt. 25Si lassarin cence vê rivât a di un cumbinament, e Pauli ur disè dome cheste peraule: “Le à dite propit juste il Spirtu Sant midiant dal profete Isaie ai nestris vons:

26Va a cjatâ chest popul e dîsii:

o podarês ben sintî cu lis orelis, che no capissarês;

o podarês ben cjalâ cui vuestris vôi, che no viodarês.

27Parcè che il cûr di chest popul si è indurît:

a àn stropadis lis orelis,

a àn sierâts i lôr vôi,

par no che i vôi a viodin,

che lis orelis a sintin,

che il lôr cûr al capissi e si mendi

di mût che jo o vedi di salvâju.

28Pa la cuâl o savês ben che cheste salvece di Diu e je stade mandade ai paians. Lôr almancul le scoltaran”. (29)30Pauli al restà doi agns di file tal lûc ch’al veve cjolt a fit. Ur viergeve la puarte a ducj chei ch’a vignivin a cjatâlu, 31predicjant il ream di Diu e insegnant dut ce ch’al rivuarde il Signôr Gjesù Crist cun dute scletece e cence impediment di sorte.