ATS DAI APUESTUI (26)

Letôr: Renato Pigat

Discors di Pauli

261Agripe i disè a Pauli: “Tu puedis puartâ indenant lis tôs resons”. Alore, slargjade la man, si difindè cussì: 2“Mi riten furtunât di podê vuê sclarî la mê cuistion denant di te, re Agripe, rivuart a lis colpis che mi dan i gjudeus, 3tant plui che tu cognossis benon dutis lis usancis e i cavîi dai gjudeus. Pa la cuâl ti prei di vê la passience di scoltâmi. 4Ce ch’e je stade la mê vite di zovin in sù, cemût ch’o ài scomeçât la mê vite framieç de mê int, lu san ducj i gjudeus. 5Al è un pieç che mi cognossin, e a puedin, s’a vuelin, testemoneâ ch’o ài vivût lant daûr dal partît plui rigorôs de nestre religjon, di fariseu. 6E se cumò o soi di gnûf sot procès, al è par vie de mê sperance te promesse che Diu ur à fat ai nestris vons 7e che nô des dodis tribûs, te religjon ch’o vin par Diu cence soste, gnot e dì, o sperìn ch’e rivi al colm. Al è par colpe di cheste sperance, gno re, che i gjudeus mi stan incolpant. 8Parcè mo no si puedial crodi, fra di vualtris, che Diu al resussiti i muarts?

9Ancje jo o vevi pensât ch’al fos gno dovê di doprâ ducj i mieçs par fâi cuintri al non di Gjesù di Nazaret. 10Al è ce che o ài fat a Gjerusalem. Jo in persone o ài metût in preson un stragjo di sants, daûr dal ordin dai sorestants dai predis, e cuant che ju copavin o ài votât ancje jo cuintri di lôr. 11Tantis voltis, passant pes sinagoghis, o volevi fâju blestemâ sot des torturis, e tal ecès de mê asse cuintri di lôr, o levi a cirîju parfin tes citâts forestis.

12Al è in chê volte ch’o stavi lant a Damasc cun ducj i permès e mandât dai sorestants dai predis, 13che par strade, sul misdì, o ài viodût, o re, a vignî jù dal cîl une lûs sflandorose plui dal soreli, une lûs che mi invuluçà me e chei ch’a jerin cun me. 14O sin plombâts ducj par tiere e o ài sintude une vôs che mi diseve par ebraic: Saul, Saul, parcè mo mi perseguitistu? E je grivie par te chê di scalçâ cuintri di un spiçot. 15I ài rispuindût: Cui sêstu, Signôr? E il Signôr al disè: Jo o soi Gjesù, chel che tu perseguitis. 16Ma jeve in pîts e sta sù dret. Jo ti ài comparît par fâti deventâ servidôr e testemoni de vision che tu âs a pene viodût e di chês che mi palesarai ancjemò a ti. 17Par chel ti liberarai dal popul e dai paians, là che ti mandi 18a viergiur i vôi, par ch’a passin dal scûr a la lûs e de paronance di satane a Diu e par ch’a vedin, midiant de fede in me, la remission dai lôr pecjâts e part de ereditât framieç di chei ch’a son stâts fats sants.

19D’in chê dì, re Agripe, no ài mai disubidît a la vision dal cîl. 20Che anzit, prime a la int di Damasc, a Gjerusalem e in dute la Gjudee e podopo ai paians, ur ài predicjât ch’a vevin di pintîsi e di tornâ a Diu fasint chês voris che si à di fâ par mendâsi. 21Par chest i gjudeus mi son plombâts intor tal templi, cirint di fâmi fûr. 22Tignût sù de man di Diu, o soi lât indenant infinamai cumò tal predicjâ a piçui e a grancj, cence dî nuie di diferent di chel che i profetis e Mosè a àn dit ch’al veve di sucedi: 23che il Crist al varès vût di murî e che, resurît dai muarts par prin, ur varès contade la lûs al popul e ai paians”.

Reazions di Fest e di Agripe

24Si stave ancjemò difindint, cuant che Fest i berlà a fuart: “Tu sês mat tu, Pauli. La tô masse sience ti fâs pierdi il cjâf!”. 25I rispuindè Pauli: “No soi lafè mat, o gran Fest, ma o feveli un lengaç di veretât e di sintiment. 26Il re che i feveli cul cûr in man al sa chestis robis, e jo o soi convint che par lui nol è nuie di strani parcè che no si trate di robis sucedudis intun cjanton. 27Crodistu ai profetis, re Agripe? O sai che tu crodis”. 28Alore il re Agripe i rispuindè a Pauli: “Ancjemò un fregul e cui tiei resonaments tu riscjis di fâmi deventâ cristian ancje me!”. 29E Pauli: “Ch’al coventi pôc o trop, o vorès preâ Diu che ti dedi no dome a ti ma ancje a ducj chei che vuê mi stan scoltant, di deventâ come ch’o soi jo, lassant di bande chestis cjadenis”.

30Alore il re e il governadôr a jevarin sù e ancje Berenice e chei ch’a jerin sentâts ator di lôr. 31Lant vie, a fevelavin fra di lôr disint: “Chest om nol à fat nuie par mertâsi ni la muart ni lis cjadenis”. 32Agripe i disè a Fest: “Se no si fos apelât al imperadôr, si podeve molâlu benon”.