ATS DAI APUESTUI (25)

Letôr: Rita Infanti

Pauli si apele a Cesar

251Trê dîs dopo ch’al jere rivât te provincie, Fest al lè sù di Cesaree in Gjerusalem. 2I sorestants dai predis e i caporions dai gjudeus si presentarin denant di lui par incolpâ Pauli. 3I domandarin tant che un plasê, par asse cuintri di lui, ch’al fos trasferît a Gjerusalem; a stavin prontant la vuate par fâlu fûr par strade. 4Ma Fest ur rispuindè che Pauli al veve di restâ in preson a Cesaree e che ancje lui al veve di partî in curt. 5Ur disè: “Chei di vualtris ch’a àn autoritât, ch’a vegnin cun me e, se chest om al à in cualchi maniere sgarât, che lu denuncin”.

6Dopo di vê passât cun lôr vot, o al plui dîs dîs, al lè jù a Cesaree e, sentât la dì dopo tal tribunâl, al fasè clamâ Pauli. 7Nol jere nancje rivât, che i gjudeus vignûts di Gjerusalem lu cerclarin, puartant cuintri di lui un slac di acusis, une piês di chê altre, e che no vevin nancje provis. 8Pauli si parave. Al disè: “Jo no ài fat mancjance di sorte cuintri de leç dai gjudeus ni cuintri dal templi ni cuintri dal imperadôr”. 9Par fâur plasê ai gjudeus, Fest i rispuindè a Pauli: “Vignaressistu sù in Gjerusalem par jessi judicât lassù presince mê?”. 10Alore Pauli i rispuindè: “Jo o soi za denant dal tribunâl dal imperadôr, e chi o ài dirit di jessi judicât. Tu sâs benon ancje tu che jo no ur ài fat nissun tuart ai gjudeus. 11Ma s’o soi veramentri colpe, s’o ài fat cualchi delit ch’al merti la muart, no mi rifudi di murî. Se invezit dutis lis acusis di cheste int cuintri di me no àn fonde, nissun nol à dirit di metimi tes lôr sgrifis. Mi apeli al imperadôr”. 12Alore Fest, dopo di vê fevelât cul so consei, i rispuindè: “Tu ti sês apelât al imperadôr e dal imperadôr tu larâs”.

Fest e Agripe

13Cualchi dì dopo, a rivarin a Cesaree il re Agripe e Berenice e a lerin a dâi il bundì a Fest. 14Stant che si fermarin un biel pieç, Fest i contà al re il câs di Pauli. “Al è chi un, dissal, che Felìs lu à lassât in preson. 15Cjatantmi a Gjerusalem, i sorestants dai predis e i caporions dal popul a son vignûts a lagnâsi cuintri di lui, domandant che lu condanàs. 16Jo ur ài rispuindût che i romans no son usâts a cedi un, ancje se incolpât, prin ch’al vedi viodût in muse chei che lu incolpin e che si dedii la pussibilitât di difindisi di ce che i dan la colpe. 17Sicheduncje a son vignûts chi cun me e, cence pierdi timp, tal doman stes o jeri za sentât in tribunâl e o ài fat clamâ chest om. 18Cjatantsi muse a muse, chei che lu incolpavin no àn rivât a puartâ fûr cuintri di lui nissun di chei cantins ch’o scrupulavi. 19A vevin dome cuintri di lui no sai nancje jo ce berdeis a rivuart de lôr religjon e di un cert Gjesù, ch’al è muart e che Pauli al contint ch’al è vîf. 20Alore jo, intrigât denant di une cuistion dal gjenar, i ài domandât s’al voleve lâ a Gjerusalem par jessi judicât ventisù. 21Ma Pauli si è apelât par che la sô cause e fos risiervade al judizi dal imperadôr, e cussì o ài dât ordin di tignîlu alì fin che no jal mandarai al imperadôr”. 22I disè Agripe a Fest: “O varès voe ancje jo di scoltâ chest om”. I rispuindè: “Poben tu lu scoltarâs”.

Pauli denant di Agripe

23Tal indoman, Agripe e Berenice a rivarin cun grande pompe e a lerin a sentâsi te sale de udience, contornâts dai tribuns e dai citadins plui in alt de citât. Fest al ordenà che a fasessin jentrâ Pauli. 24Alore Fest i disè: “Re Agripe e ducj vualtris ch’o sês culì cun nô, ve mo chel om che dut il popul dai gjudeus al è vignût a protestâ di me, tant a Gjerusalem che culì, berlant che no si veve di lassâlu plui in vite. 25Par gno cont, o ài capît che nol à fat nuie par mertâsi la muart. Paraltri, za che lui al à fat apel al imperadôr, o ài decidût di mandâjal. 26Jo no ài nuie di precîs di scrivii al gno paron su di lui. Al è par chel che lu ài fat vignî denant di vualtris, soredut di te, re Agripe, par vê alc ce scrivii dopo di chest sclariment. 27E di fat mi semearès une robe masse fûr di plomp chê di mandâ un presonîr cence dî, tal stes timp, la colpe che si dài”.