ATS DAI APUESTUI (24)

Letôr: Catia Lenarduzzi

Il procès denant di Felìs: lis acusis cuintri di Pauli

241Cinc dîs dopo, al rivà il prin predi Ananie cuntun trop di anzians e cuntun avocat, un cert Tertul, e si presentarin denant dal governadôr par dâi jù a Pauli. 2Lu mandarin a clamâ e Tertul lu incolpà cussì: 3“La lungje pâs ch’o gjoldìn in gracie tô e lis riformis fatis a pro di cheste int, midiant che tu âs savût cjalâ indenant, nô lis acetìn in dut e pardut, splendit Felìs, e no vin peraulis di ringraciâti. 4Ma par no disturbâti plui a lunc, ti prei di scoltânus un moment cun chel trat che ducj ti ricognossin. 5Chest om culì, o fevelìn par sperience, al è une peste: al invie disordins par dut là che and è gjudeus tal mont intîr e al è un stiçadôr de clape dai nazarens. 6Al à tentât parfin di insoçâ il templi, e nô lu vin cjapât. (7) 8Tu podarâs sancirâti dibessôl, interpelantlu, che lis acusis che nô o puartìn cuintri di lui a àn fondamente”. 9I gjudeus i derin cuarde, disint ch’e jere propit cussì.

Difese di Pauli

10Alore il governadôr i fasè segnâl a Pauli di fevelâ, e lui i rispuindè: “O sai ch’a son une vorone di agns che tu sês judiç di chest popul. Par chel o difint la mê cuistion cun buine sperance. 11Tu puedis controlâ: no son plui di dodis dîs ch’o soi lât sù pelegrin a Gjerusalem 12e no mi àn cjatât a cavilâ cun nissun o a stiçâ la int ni tal templi ni tes sinagoghis ni ator pe citât. 13Sicheduncje no àn une sole prove di dut ce che cumò mi dan la colpe. 14O sarai clâr cun te: o servìs il Diu dai miei vons lant daûr di chê dutrine che lôr le clamin sete e o crôt in dut ce ch’al è te leç e in ce ch’al è scrit tai profetis. 15La mê sperance in Diu, come che le àn ancje lôr, e je che e sarà une resurezion dai juscj e dai pecjadôrs. 16Par chel ancje jo o cîr di vê simpri une cussience nete denant di Diu e denant dai umign. 17Dopo tancj agns, o soi vignût a puartâi limuesinis al gno popul e a fâ sacrificis. 18Al è cussì che mi àn cjatât tal templi. O vevi finît di smondeâmi e ni ch’o tiravi dongje int ni che le stiçavi. 19Al è cualchi gjudeu de Asie ch’al varès vût, in câs, di presentâsi achì denant di te e di incolpâmi, se a vevin alc cuintri di me. 20Chei chi ch’a disin almancul ce delit che mi àn cjatât responsabil cuant che mi soi presentât denant dal sinedri! 21A pat che no si trati di chê uniche peraule ch’o ài berlade in pîts tal mieç di lôr: al è par vie de resurezion dai muarts ch’o soi vuê sot procès denant di vualtris”.

Presonie di Pauli a Cesaree

22Alore Felìs, ch’al jere ben informât a rivuart de gnove dutrine, ju mandà indaûr disint: “Cuant ch’al vignarà ancje il tribun Lisie, o viodarai de vuestre cuistion”. 23E i ordenà al centurion di tignî Pauli sot voli, ma di lassâi un tic di libertât e di no inibîi a di nissun dai siei di viodi di lui.

24Cualchi dì dopo, al rivà Felìs cu la sô femine Drusile, ch’e jere gjudee. Al mandà a clamâ Pauli e lu scoltave in merit de fede tal Signôr Gjesù. 25Ma cuant che chel altri al tacà a fevelâ di justizie, di castitât e dal judizi a vignî, Felìs al cjapà pôre e i rispuindè: “Pal moment tu puedis lâ. Ti tornarai a clamâ un’altre volte”. 26Al sperave che tal fratimp Pauli i des bêçs, par chel lu mandave a clamâ ogni moment par cjacarâ cun lui.

27Intant a passarin doi agns, e a Felìs i sucedè Porci Fest. Ma Felìs, par fâsi benvolê dai gjudeus, al lassà Pauli in preson.