ATS DAI APUESTUI (23)

Letôr: Angelico D'Agostinis

231Cjalant ben in muse dut il sinedri, Pauli al disè: “Fradis, fintremai a vuê mi soi compuartât denant di Diu cuntune cussience nete”. 2Ma il prin predi Ananie al ordenà ai siei assistents di patafâi la bocje. 3Alore Pauli i disè: “Diu ti patafarà te, murae sblancjade! Tu sês sentât li par judicâmi daûr de leç e tu ordenis di patafâmi cuintri de leç!”. 4I assistents i diserin: “Sâstu che tu stâs ofindint il prin predi?”. 5Pauli al rispuindè: “Fradis, no savevi ch’al jere lui il prin predi. Parcè ch’al è scrit: No sta svilanâ il sorestant dal to popul”.

6Pauli al saveve che di une bande e jere la clape dai saduceus e di chê altre chê dai fariseus. Al disè duncje a fuart: “Fradis, jo o soi fariseu, fi di fariseus. Al è pe nestre sperance, la resurezion dai muarts, ch’o soi stât metût sot procès”. 7Nancje finît di dî chestis peraulis, si invià un barufon jenfri fariseus e saduceus, e la semblee si spacà. 8Di fat i saduceus a contindin che no je resurezion ni agnui ni spirt, a la cuâl che i fariseus a crodin tant chel che chel. A faserin duncje un davuei dal numar un. Un trop di scrituriscj de clape dai fariseus a jevarin in pîts e a tacarin a protestâ cun viamence: “Nô no cjatìn ombre di mâl in chest om. E se i ves fevelât un spirt o un agnul?”. 10Il sunsûr al cresseve simpri plui. Alore il tribun, di pore ch’a fruçassin Pauli, al mandà i soldats a tirâlu vie di li e a tornâlu a menâ in preson. 11Te gnot dopo, al vignì il Signôr a dîi: “Fasiti fuart! Come che tu mi âs fat di testemoni a Gjerusalem, tu âs di fâmal ancje a Rome”.

Complot cuintri di Pauli

12Rivât dì, i gjudeus a faserin semblee e si impegnarin cun tant di avôt a no mangjâ plui ni a bevi fintremai che no vevin fat fûr Pauli. 13A jerin passe corante chei ch’a vevin fat chest complot. 14A lerin a cjatâ i sorestants dai predis e dai anzians e ur diserin: “Nô si sin impegnâts cun tant di avôt a no cjoli nuie fintremai che no varìn fat fûr Pauli. 15Vualtris cumò, d’acuardi cul sinedri, i spiegais al tribun ch’al à di dâusal, cul rimpin di scrutinâlu miei su la cuistion. Nô o sin za pronts par copâlu prime ch’al rivi”.

16Ma il fi de sûr di Pauli al vignì a savê dal complot. Al lè te fuartece, al jentrà e al visà Pauli. 17Clamât un centurion, Pauli i disè: “Mene chest fantaçut dal tribun, ch’al à alc di contâi”. 18Alore il centurion lu cjapà e lu compagnà dal tribun. I disè: “Il presonîr Pauli mi à clamât e mi à preât di menâti chest fantaçut, ch’al à alc di contâti”. 19Il tribun al cjapà il fantaçut pe man, si tirà intun cjanton e i domandà: “Ce âstu di contâmi po?”. 20I rispuindè: “I gjudeus si son metûts d’acuardi di domandâti di menâ Pauli denant dal sinedri cu la scuse di lâ plui a font te sô cuistion. 21No sta crodiur. And è corante di lôr che si son impegnâts cun zurament a no mangjâ e a no bevi fin che no lu àn copât, ch’a spietin dome chel moment. E cumò a son ducj pronts, spietant dome che tu ur disis di sì”.

22Il tribun al mandà vie il fantaçut cun cheste racomandazion: “No sta viergi bocje cun nissun che tu mi âs contât chestis robis”.

Trasferiment a Cesaree

23Daspò al clamà doi centurions e ur disè: “Prontait dusinte soldâts, setante cjavalîrs e dusinte armâts par lâ fint a Cesaree trê oris dopo lât jù il soreli. 24Procurait ancje cjavai par fâ montâ Pauli e menâlu san e salf dal governadôr Felìs”. 25Al scrivè une letare ch’e diseve: 26“Claudi Lisie al grant governadôr Felìs, salût. 27Chest om culì lu vevin brincât i gjudeus e a stavin par fâlu fûr, ma o soi rivât cui soldâts e ur al ài gjavât des mans, parcè che o ài savût ch’al è citadin roman. 28O ài volût savê di precîs il parcè che a volevin condanâlu e ur al ài menât tal sinedri. 29Mi soi sancirât che la cuistion a rivuardave ponts imberdeâts de lôr leç, ma che no ’nd jerin resons ch’al mertàs la muart o la preson. 30Vignût a savê di un complot ch’a stavin prontant cuintri di chest om, tal ài mandât dal moment a ti e ur ài fat savê a di chei che lu incolpavin, di puartâ lis lôr lagnancis denant di te”.

31Daûr i ordins vûts, i soldâts a cjaparin Pauli e lu menarin vie pe gnot a Antipatride. 32Tal indoman a mandarin indenant cun lui i cjavalîrs e a tornarin indaûr te fuartece. 33Rivâts a Cesaree, i cjavalîrs i consegnarin la letare al governadôr e i presentarin ancje Pauli. 34Dopo di vê lete la letare, il governadôr al volè savê di ce provincie ch’al jere. Sintint ch’al jere de Cilicie, i disè: 35“Ti scoltarai cuant ch’a saran rivâts chenti ancje chei che a son cuintri di te”. E lu fasè tignî di voli tal pretori di Erode.