ATS DAI APUESTUI (22)

Letôr: Erminio Passalenti

Discors di Pauli par difindisi

221“Fradis e paris, scoltait ce ch’o ài di dîus cumò a mê difese”. 2Sintint che ur fevelave par ebraic, si cidinarin ancjemò di plui. 3Al lè indenant: “Jo o soi un gjudeu. Nassût a Tars in Cilicie, o soi stât tirât sù in cheste citât, e propit ai pîts di Gamaliel o ài imparât a rispietâ a puntin la leç dai nestris vons. E o jeri infogât di passion par Diu, come ch’o sês vualtris cumò. 4O ài combatude a muart cheste dutrine, cjapant e menant in preson umign e feminis, 5come ch’al pò testemoneâ il sorestant dai predis e dute la clape dai anzians. O vevi vudis parfin letaris pai fradis di Damasc e o stavi lant a cjapâ chei di ventilà par menâju incjadenâts a Gjerusalem e par pestâju a dovê.

6O jeri par strade e mi sdongjavi di Damasc cuant che, a bot e sclop, sul misdì, une grande lûs e vignì jù dal cîl e mi invuluçà cul so sflandôr. 7O colai par tiere e o sintii une vôs che mi diseve: Saul, Saul, parcè mo mi perseguitistu? 8Jo o rispuindei: Cui sêstu po, Signôr? E lui mi disè: Jo o soi Gjesù di Nazaret, chel che tu tu perseguitis. 9Chei ch’a jerin cun me a vioderin benon la lûs, ma no sintirin la vôs di chel che mi fevelave. 10I disei: Ce àio di fâ mo, Signôr? E il Signôr mi disè: Jeve sù, va a Damasc e li ti disaran dut ce che tu âs di fâ. 11Ma stant che no viodevi plui par vie che mi veve inceât cheste lûs, o rivai a Damasc menât pe man dai miei compagns.

12Un cert Ananie, om di religjon seont la leç e che ducj i gjudeus de citât a disevin dome ben di lui, 13al vignì a cjatâmi e, rivât dongje di me, mi disè: Saul, fradi gno, torne a viodi! E in chel moment o cjalai viers di lui e o tornai a viodi. 14Al zontà: Il Diu dai nestris vons al à distinât che tu cognossessis la sô volontât, che tu viodessis il Just e che tu scoltassis la vôs de sô stesse bocje. 15Parcè che tu âs di fâi di testemoni denant di ducj i oms di ce che tu âs viodût e sintût. 16Parcè intardâsi ancjemò? Anìn, cjape il batisim e smondeiti dai tiei pecjâts clamant il so non.

17Tornât a Gjerusalem, biel ch’o stavi preant tal templi, mi capità di lâ fûr di me. 18O viodei il Signôr, che mi disè: Spessee, va vie svelt di Gjerusalem, parcè che no scoltaran ce che tu ur disarâs sul gno cont. 19Alore jo i disei: Signôr, lôr a san che, di une sinagoghe in chê altre, jo o fasevi meti in preson e sgoreâ chei ch’a crodin tal to non. 20E cuant che a àn spandût il sanc di Stiefin, to testemoni, o jeri li ancje jo, d’acuardi cun chei che lu copavin, e o tignivi di voli i lôr vistîts. 21Ma lui mi disè: Va, che jo o vuei mandâti lontan, framieç dai paians”.

Pauli si diclare citadin roman

22Fin li lu vevin scoltât. Ma sintint chestis peraulis, a tacarin a vosâ: “Gjavait dal mont un om dal gjenar, che nol à dirit di vivi!”. 23A berghelavin, a butavin ca e là i lôr vistîts, a butavin par aiar pulvin. 24Alore il tribun lu fasè menâ dentri te fuartece e al comandà di sgoreâlu, par rivâ adore di savê ce ch’a vevin ch’a berlavin tant cuintri di lui.

25Ma a pene finît di peâlu cu lis cenglis, Pauli i disè al centurion ch’al jere dongje di lui: “Podêso vualtris sgoreâ un citadin roman cence nancje vêlu judicât?”. 26Sintint cussì, il centurion al lè a visâ il tribun: “Ce cumbinistu po? Chel li al è un citadin roman”. 27Alore il tribun al lè a domandâi a Pauli: “Disimi: sêstu citadin roman?”. I rispuindè di sì. 28Il tribun al continuà: “Jo o ài paiade une buine sissule par comprâmi chest dirit”. E Pauli: “Jo invezit lu ài di cuant ch’o soi nassût”. 29Alore chei ch’a stavin par sgoreâlu si tirarin di bande dal moment e ancje il tribun si sgrisulà, savint che i veve metudis lis cjadenis a di un citadin roman.

Pauli denant dal sinedri

30Tal indoman, volint savê di precîs ce colpe che i davin i gjudeus, lu liberà e al dè ordin ai sorestants dai predis e a dut il sinedri di fâ semblee. E ur al presentà denant.