ATS DAI APUESTUI (21)

Letôr: Ermanno Passalenti

Di Milêt a Cesaree

211Dopo di jessisi distacâts di lôr, si cjatarin in plen mâr, direts a Cos. Tal indoman o rivarin a Rodi e di li a Patare. 2Intivâts intune nâf ch’e stave partint pe Fenicie, o montarin sù e o partirin. 3Rivâts in face di Cipro, le lassarin a çampe par navigâ viers de Sirie e o sbarcjarin a Tîr. La nâf e veve di discjariâ li. 4Par vie ch’o vevin cjatâts i dissepui, o restarin ventilà siet dîs. Pocâts dal Spirt, i diserin a Pauli di no lâ sù a Gjerusalem, 5ma, scjadude la nestre polse, o partirin e si meterin in viaç compagnâts di ducj, comprendudis feminis e fruts. Fûr de citât, si meterin in genoglon sul oramâr par preâ. 6Podopo, saludâts un cul altri, o montarin su la nâf e la int e tornà indaûr a cjase sô. 7Finît il viaç par mâr, di Tîr o rivarin a Tolemaide; o lerin a saludâ i fradis e si fermarin une zornade.

8Tornâts a partî tal indoman, o rivarin a Cesaree e, jentrâts in cjase dal vanzelist Filip, un dai siet, si fermarin li di lui. 9Al veve cuatri fiis, di maridâ, ch’a vevin il don de profezie. 10A jerin za passâts un pôcs di dîs ch’al rivà de Gjudee un profete di non Agab. 11Al vignì a cjatânus e, cjolte la cengle di Pauli, si peà mans e pîts disint: “Il Spirt al dîs chest: il paron di cheste cengle i gjudeus lu pearan cussì a Gjerusalem e lu metaran tes sgrifis dai paians”. 12Sintude une tâl, si meterin ducj, ancje chei di cjase, a preâ Pauli di no lâ sù a Gjerusalem. 13Lui alore al rispuindè: “Parcè mo vêso di vaî e di fâmi sclopâ il cûr. Jo o soi pront no dome a lassâmi peâ, ma ancje a murî a Gjerusalem pal non dal Signôr Gjesù”. 14E stant che no si rivave a fâi capî resons, o lassarin di contindi, disint: “Che sedi fate la volontât dal Signôr!”.

Pauli a Gjerusalem. Il nazireât

15Passâts chei cuatri dîs, midiant ch’al jere dut pront, o lerin sù a Gjerusalem. 16Nus compagnavin un trop di dissepui di Cesaree e nus faserin lozâ li di un cert Mnason, di Cipro, dissepul de prime ore.

17Rivâts a Gjerusalem, i fradis nus faserin un acet splendit. 18Tal indoman Pauli al lè a cjatâ Jacum, insieme cun nô. A jerin li ancje i anzians. 19Dopo di vêju saludâts, al scomençà a contâur pont par pont dut ce che Diu al veve fat framieç dai paians midiant di lui. 20Finît di scoltâlu, a laudarin Diu e i diserin a Pauli: “Viodistu mo, fradi, cetancj miârs di gjudeus ch’a son rivâts a la fede e a son ducj tacâts che mai a la leç. 21Poben a àn sintût a dî, di te, che tes tôs predicjis tu pochis i gjudeus ch’a vìvin framieç dai paians a butâ di bande Mosè e che tu ur disis di no circuncidi i lôr canais e di no lâ daûr di chestis usancis. 22Ce isal di fâ mo? Sigûr che si daran dongje ducj cuant ch’a savaran che tu sês rivât. 23Fâs alore ce che ti disìn nô. O vin culì cuatri oms ch’a àn fat un avôt. 24Menitai daûr, smondeiti ancje tu insieme cun lôr e pae tu par lôr, par ch’a puedin fâsi taiâ i cjavei. Cussì ducj a savaran che nol è nuie di vêr di ce ch’a àn sintût sul to cont, ma che ancje tu tu vâs daûr de leç. 25Rivuart ai paians ch’a son rivâts a la fede, ur vin fat savê ce ch’o vin decidût: di vuardâsi des cjars sacrificadis ai idui, dal sanc, dai nemâi scjafoiâts e de sporcjetât”.

26Tal indoman, Pauli al menà daûrsi chescj oms e, dopo di jessisi smondeât dutune cun lôr, al jentrà tal templi par fâur savê cuant ch’a scjadevin i dîs de purificazion, ch’al varès fate l’ufierte par ognidun di lôr.

Rivolte tal templi. Pauli in cjadenis

27A stavin par finî i siet dîs, cuant che i gjudeus de Asie, viodintlu tal templi, a stiçarin la int e i meterin lis mans intor sberghelant: 28“Int di Israel, daitnus une man! Velu chi chel che ur predicje a ducj e pardut cuintri dal nestri popul, cuintri de leç e cuintri di chest lûc. Cumò si è metût parfin a menâ dentri tal templi i grêcs e a insoçâ chest lûc sant”. 29Par dî la veretât, a vevin viodût Trofim di Efeso cun lui ator pe citât e a scrupulavin che Pauli lu ves menât dentri tal templi. 30Alore si invià un ribalton in dute la citât e la int e petà fûr di ogni bande. A brincarin Pauli e lu strissinarin fûr dal templi, sierant daurman lis puartis. 31A cirivin di fâlu fûr, cuant che i rivà la vôs al tribun des vuaitis: “Gjerusalem e je dute sotsore!”. 32Al cjapà dal moment un pôcs di soldâts e di centurions e al plombà sun chei ch’a fasevin il fisc. Chescj, a pene lumât il tribun e i soldâts, a molarin di pestâ Pauli. 33Alore il tribun i lè dongje, lu cjapà e al dè ordin di peâlu cun dôs cjadenis. Po i domandà cui ch’al jere e ce ch’al veve cumbinât. 34La int, un pôcs a berlavin une robe e un pôcs chê altre. No rivant, in dut chel davuei, a rigjavâ alc di sigûr, al comandà di menâ Pauli te fuartece. 35Cuant ch’a rivarin dapît de scjalinade, a scugnirin puartâlu i soldâts su lis spalis, par vie de int discjadenade al ultin fin. 36Che di fat la int ur leve daûr a pleton berlant: “Copilu!”.

37Cuant ch’a stavin par menâlu dentri te fuartece, Pauli i disè al tribun: “Permetistu une peraule?”. “Sâstu ancje il grêc?, i domandà chel altri. 38Ma alore no tu sês chel egjizian che za timp al à fat rivoltâ cuatrimil brigants e tai à strissinâts tal desert!”. 39I rispuindè Pauli: “Jo o soi un gjudeu, di Tars in Cilicie, citadin di une citât che no je propit des ultimis. Par plasê, lassimi fevelâi a di cheste int”. 40Vût il permès, Pauli, in pîts sui scjalins, ur fasè segnâl cu la man a la int. Tun batût di voli si cidinarin ducj e Pauli ur fevelà par ebraic.