ATS DAI APUESTUI (20)

Letôr: Andrea Cozzi

Pauli in Macedonie, in Grecie e finalmentri a Troade

201Finide dute cheste confusion, Pauli al clamà dongje i siei dissepui, ur fasè coragjo e, dopo di vêju saludâts, al partì pe Macedonie. 2Passant di chês bandis, ur racomandà a lunc ai fedêi di fâsi il cûr fuart; po al rivà in Grecie, 3là ch’al restà trê mês. Un complot inmaneât dai gjudeus cuintri di lui juste tal moment ch’al stave par imbarcjâsi pe Sirie lu decidè a tornâ indaûr pe Macedonie. 4Al veve di compagns Sopatro di Beree, fi di Piro; Aristarc e Secont, di Tessaloniche; Gaio di Derbe e Timoteu; Tichic e Trofim de Asie. 5Lôr però, partîts denant di nô, nus spietarin a Troade. 6Nô si imbarcjarin a Filips, dopo de fieste dal pan cence levan, e ju cjaparin tal gîr di cinc dîs a Troade, là si fermarin par siet dîs.

A Troade: resurezion di Eutic

7La prime dì de setemane, si jerin dâts dongje par crevâ il pan. Pauli al veve di partî tal indoman e al restà in file cun lôr. Al tirà a lunc il so discors fintremai a miegegnot. 8Te cjamare adalt, là ch’a jerin in file, and jere un grum di lampions. 9Un fantaçut di non Eutic, ch’al jere sentât sul barcon, intant che Pauli al fevelave si indurmidì come un çoc. Cjapât de sium, al plombà jù dal tierç plan. Lu cjaparin sù muart. 10Pauli al lè jù svelt, si pleà parsore di lui, lu cjapà tal braç e al disè: “No stait a vê pôre, ch’al è ancjemò vîf”. 11Podopo al tornà sù, al crevà il pan e al mangjà. Al fevelà ancjemò un pieçon, fin ch’al cricà dì. In chê volte al partì. 12Il fantaçut lu menarin cjase vîf e si pò dome crodi cun trope consolazion.

Di Troade a Milêt

13Nô o faserin viaç par mâr viers As, là ch’o vevin di cjapâ sù Pauli, come ch’o jerin d’acuardi. Lui al sarès rivât pe strade. 14Cuant che nus cjapà a As, lu cjolerin sù cun nô e o rivarin a Mitilene. 15Imbarcjâts di li tal indoman, o rivarin in face di Chio. Tal indoman o tocjarin Samo e la dì dopo o rivarin a Milêt. 16Pauli al veve distinât di passâ fûr di Efeso, par no intardâsi masse in Asie. Al spesseave par jessi a Gjerusalem, s’al jere pussibil, la dì des Pentecostis.

A Milêt: discors di cumiât

17Di Milêt al mandà a clamâ dal moment a Efeso i anzians de glesie. 18Cuant ch’a rivarin, ur disè: “O savês cemût che mi soi compuartât cun vualtris de prime zornade ch’o ài metût pît in Asie, 19servint il Signôr cun dute umiltât, tes lagrimis e tai displasês che mi àn fat vê i gjudeus cul lôr furducjâ. 20O savês che no mi soi mai tirât indaûr in dut ce ch’al podeve zovâus par podêus predicjâ e inscuelâus tant in public che tes vuestris cjasis, 21suplicant gjudeus e grêcs di convertîsi a Diu e di crodi tal Signôr nestri Gjesù. 22E cumò, incjadenât dal Spirt, o voi a Gjerusalem e no sai nancje ce che mi sucedarà. 23O sai dome che il Spirtu Sant, di citât in citât, mi vise che mi spietaran cjadenis e tribulazions. 24Ma no i doi nissun valôr a la mê vite; baste ch’o puarti a bon fin la mê corse e la mission ch’o ài vude dal Signôr Gjesù: di fâ di testemoni a la buine gnove de gracie di Diu.

25Cumò mo o sai che no viodarês altri la mê muse, ducj vualtris ch’o soi passât framieç predicjant il ream. 26Par chel vuê lu dîs clâr e net denant di vualtris: o soi mont dal sanc di ducj. 27Parcè che no mi soi tirât indaûr cuant ch’al jere di contâus dute interie la volontât di Diu. 28Veglait parsore di vualtris e dal trop che il Spirtu Sant us à metûts vuardeans par passonâ la glesie di Diu cuistade midiant dal so sanc. 29O sai che, dopo ch’o sarai partît, a jentraran framieç di vualtris lôfs plens di rapine, che no sparagnaran il trop. 30Parfin fra di vualtris a vignaran fûr a insegnâ malamentri par tirâ i dissepui de lôr bande. 31Par chel o vês di tignî i vôi vierts, visantsi che par trê agns di file, dì e gnot, no ài sostât di indreçâ, a sun di lagrimis, ognidun di vualtris. 32E cumò us met tes mans di Diu e te peraule de sô gracie, ch’e à la virtût di fâ sù la cjase e di dâ la ereditât framieç di ducj chei ch’a son stâts fats sants. 33No ài golât ni l’arint ni l’aur ni la tonie di nissun. 34O savês ancje vualtris che dut ce che mi coventave a mi e a ducj i miei compagns, o ài proviodût cun chestis mans. 35Us ài mostrât in dutis lis manieris che dome lavorant cussì si à di vignîur incuintri a ducj chei ch’a àn dibisugne, visantsi des peraulis dal Signôr Gjesù, ch’al à dit: Si à plui gust tal dâ che no tal cjapâ”.

36Dopo di vê dit cussì, si ingenoglà cun ducj lôr e al preà. 37Ducj a scloparin intune grande vaiude e butantsi parmìs di Pauli lu cjaparin a bracecuel e lu bussarin, 38avilîts massime par vie di ce ch’al veve dit: che no lu varessin plui viodût in muse. Daspò lu compagnarin fint a la nâf.