ATS DAI APUESTUI (19)

Letôr: Renata Cozzi

Pauli a Efeso

191Biel che Apol al jere a Corint, Pauli, passant pe Alte, al rivà a Efeso. Al cjatà un troput di dissepui 2e ur disè: “Vêso vût il Spirtu Sant cuant ch’o vês acetade la fede?”. I rispuinderin: “Po no vin nancje mai sintût a dî ch’al è un Spirtu Sant!”. 3E lui: “Ma ce batisim vêso vût?”. I rispuinderin: “Il batisim di Zuan”. 4Alore Pauli ur disè: “Zuan al à batiât cuntun batisim di conversion, disint al popul di crodi in chel ch’al sarès vignût daûr di lui, ven a stâi in Gjesù”. 5Sintint cussì, si faserin batiâ tal non dal Signôr Gjesù 6e cuant che Pauli ur metè lis mans sul cjâf, ur vignì intor il Spirtu Sant e si meterin a fevelâ lenghis e a profetâ. 7And jere, in dut, un dodis.

A fondin la glesie di Efeso

8Lant te sinagoghe, Pauli al fevelà franc par trê mês, resonant dal ream di Diu e cirint di persuadi chei che lu scoltavin. 9Ma cualchidun di lôr, dûr di cûr e cence nissune voe di crodi, a slengonavin in public cheste gnove dutrine. Alore ju lassà stâ par cont lôr e al cjapà in bande i siei dissepui. Ogni dì ju inscuelave te scuele di Tiran. 10E cussì par doi agns di file, di mût che dute la int de Asie, gjudeus e grêcs, a verin la pussibilitât di scoltâ la peraule dal Signôr.

Meracui di Pauli. Esorciscj giudeus

11Diu al faseve, midiant di Pauli, meracui no tant piçui, 12al pont ch’al bastave poiâ sui malâts façolets o peçots ch’a vevin tocjât il so cuarp e lis malatiis a sparivin e i spirts triscj a fuivin.

13Un trop di gjudeus ch’a levin ambulants a parâ fûr i spirts, a provarin ancje lôr a clamâ il non dal Signôr Gjesù sun chei ch’a vevin intorsi spirts soçs disint: “Us sconzuri par chel Gjesù che lu predicje Pauli”. 14Chest lu faserin siet fîs di un cert Seve, prin predi gjudeu. 15Ma il spirt trist ur rispuindè: “O sai cui ch’al è Gjesù e o sai ancje cui ch’al è Pauli; ma vualtris, cui sêso?”. 16E l’om ch’al veve intorsi il spirt trist si butà parsore di lôr e ju sdrondenà tant ch’a scjamparin di chê cjase crots e plens di pachis. 17Il fat a vignirin a savêlu dute la int di Efeso, gjudeus e grêcs. E ducj a vevin tante pôre e il non dal Signôr Gjesù al jere puartât che mai. 18Une vore di chei ch’a vevin cjapade la fede a vignirin a contâ denant di ducj i striaments ch’a vevin fat 19e chei ch’a jerin lâts daûr dai strolegheçs a puartarin i lôr libris par brusâju presince di ducj. A faserin il cont di dut e si rivà a cincuantemil dracmis d’arint. 20Cussì la peraule dal Signôr e cresseve e e cjapave pît propit ben.

Progjets di Pauli

21Dopo di chestis robis, Pauli al pensà di passâ pe Macedonie e pe Acaie e di lâ a Gjerusalem. Al diseve: “Dopo di jessi stât là, o ài di lâ ancje a Rome”. 22Alore al mandà in Macedonie doi di chei che i davin une man, Timoteu e Erast, e al restà ancjemò un trat di timp te provincie de Asie.

Il ribalton di Efeso

23In chel fratimp si invià un grant ribalton a rivuart de gnove dutrine. 24Un cert Demetri, ch’al jere oresin e al faseve templuts di Artemide d’arint, ur dave di vivi pulît ancje ai artesans. 25Ju clamà dongje insieme cun altris ch’a fasevin il stes mistîr e ur disè: “Compagns, o savês che nô o vin fate furtune cun chest mistîr culì. 26O vês savût e viodût che no dome a Efeso ma in dute l’Asie chest Pauli, par cantins siei, al à tirâts daûrsi int a pleton, disint che no son dius chei ch’a saltin fûr de man dal om. 27Une robe dal gjenar no dome nus cjol credit tal nestri mistîr, ma i puarte prejudissi ancje al santuari de grande dee Artemide e e finissarà cul ridusi a nuie chei che le prein par dute l’Asie e tal mont intîr”.

28Sintint cussì, si invelegnarin e a scomençarin a berlâ: “L’Artemide dai efesins e je grande!”. 29Si invià un davuei disordenât in dute la citât e a plombarin insieme tal teatri, strissinantsi daûr Gaio e Aristarc, macedonês, compagns di mission di Pauli. 30Pauli al voleve frontâ la int, ma i siei dissepui no lu lassarin gran. 31Ancje cualchidun dai sorestants de provincie, ch’a vevin fate amicizie, a mandarin a sconzurâlu di no lâ a cirîsi displasês presentantsi tal teatri. 32Intant un al berghelave une robe e un un’altre; la semblee e jere te confusion plui grande e la pluritât di lôr no savevin nancje la reson che si jerin dâts dongje. 33Un pôcs di lôr a faserin lâ sù un cert Alessandri, che i gjudeus lu vevin sburtât indenant, e chel, fat segnâl cu la man, al voleve sclarî lis sôs resons denant de int. 34Ma co si inacuargerin ch’al jere gjudeu, a tacarin ducj a sberghelâ par scuasit dôs oris: “L’Artemide dai efesins e je grande!”. 35Finalmentri il cancelîr al rivà a bonâ la int e al disè: “Int di Efeso, cui no saial che la citât di Efeso e à in consegne il templi de grande Artemide e de sô statue vignude jù dal cîl? 36Stant che chest nissun no lu met in dubit, o vês di stâ bogns e di cirî di no fâ ce che nol va fat. 37O vês menâts chi chescj oms. Poben, no si pues dâur la colpe ni di vê fat sacrilegji ni di vê blestemât cuintri de nestre dee. 38Che se Demetri e i siei lavorents a àn cantins cuintri di cualchidun, a son i tribunâi par chel cont e a son i proconsui. Che si fasin clamâ fra di lôr. 39S’and è alc altri di dî, si lu sclarissarà te semblee ordenarie. 40Cun ce ch’al è sucedût vuê, al è pericul di sei incolpâts di disordins, stant che no ’nd è resons par spiegâ cheste semblee”. 41E cun chestis peraulis al sierà la cunvigne.