ATS DAI APUESTUI (18)

Letôr: Marco Della Rossa

A Corint: predicazion, persecuzion e confuart de bande di Diu

181Dopo di chest fat, Pauli si slontanà di Atene e al lè a Corint. 2Li al cjatà un gjudeu di non Acuile, di riunde dal Pont, ch’al jere juste rivât da l’Italie cu la sô femine Prissile, daspò dal decret di Claudi che ur ordenave a ducj i gjudeus di lâsint di Rome. Al fasè amicizie cun lôr 3e, stant ch’a fasevin il stes mistîr, al lè a stâ e a vore li di lôr. Il lôr mistîr al jere di fâ tendis. 4Ogni sabide al cjapave la peraule te sinagoghe e al faseve di dut par persuadi gjudeus e grêcs.

5Cuant ch’a rivarin de Macedonie Sile e Timoteu, Pauli si butà dome sul predicjâ, batint cui gjudeus che Gjesù al jere il Crist. 6Lôr però i faserin cuintri blestemaçant, e alore al spacà i siei vistîts e ur disè: “Il vuestri sanc ch’al coli sul vuestri cjâf! Par chel che mi rivuarde, no ài nuie ce rimproverâmi e di cumò indenant o larai dai paians”. 7Alore ju implantà e al lè a stâ li di un cert Just, om timorât di Diu, ch’al veve la cjase tacade de sinagoghe. 8Crisp, sorestant de sinagoghe, al crodè tal Signôr cun dute la sô int. E ancje tancj altris di Corint, scoltant Pauli, a acetarin la fede e si faserin batiâ.

9Une gnot il Signôr i disè a Pauli intune vision: “No sta vê pôre; continue a fevelâ e no sta tasê; 10parcè che jo o soi cun te e nissun nol cirarà di fâti malegraciis, parcè che o ài tante intone de mê bande in cheste citât”. 11E cussì Pauli si fermà un an e mieç, insegnant la peraule di Diu ai paians.

Pauli denant dal proconsul Galion

12Cuant ch’al jere proconsul de Acaie Galion, i gjudeus si butarin ducj cuintri di Pauli e lu menarin in tribunâl disint: 13“Chest om al cîr di persuadi la int a adorâ Diu intun mût che nol è permetût de leç”. 14Pauli al stave par rispuindi, ma Galion ur disè ai gjudeus: “Se si tratàs di un delit o di une robe che no va, o scoltarès lis vuestris lagnancis, gjudeus, come ch’al è just. 15Ma stant che si trate di peraulis, di nons e de vuestre leç, rangjaitsi vualtris! No vuei fâ di judiç in cantins dal gjenar”. 16E ju parà fûr dal tribunâl. 17Alore a brincarin Sostene, sorestant de sinagoghe, e lu cjamarin di pachis denant dal tribunâl. Ma Galion no si impaçave in chestis cuistions.

Pauli a Antiochie e indaûr in viaç

18Pauli al restà ancjemò un pieçut a Corint, po al saludà i fradis e si imbarcjà pe Sirie. Lu compagnavin Prissile e Acuile. Si veve fat rocâ il cjâf a Cencre, par vie di un avôt. 19Rivâts a Efeso, al lassà la companie. Al lè te sinagoghe e al tacà a resonâ cui gjudeus. 20Chei i domandarin di fermâsi ancjemò un pôc cun lôr, ma lui ur rispuindè di no. 21Tal saludâju ur disè: “Se Diu vûl, o tornarai a cjatâus ancjemò”. E al partì di Efeso. 22Rivât a Cesaree, al lè sù a saludâ la glesie di Gjerusalem, po al lè jù in Antiochie.

23Si fermà un trat di timp alì e podopo al partì pe Galazie e pe Frigje, che lis passà fûr par fûr dant spirt a ducj i dissepui.

Il predicjadôr Apol

24Un gjudeu di non Apol, di riunde di Alessandrie, al jere rivât a Efeso. Al jere un om svelt di peraule e che si intindeve des scrituris. 25Al jere stât inscuelât te strade dal Signôr e, cun dute la passion dal so cûr, al predicjave e al insegnave par fin dut ce ch’al rivuarde Gjesù, seben ch’al cognosseve dome il batisim di Zuan. 26Al tacà duncje a predicjâ franc te sinagoghe. Prissile e Acuile, che lu vevin scoltât, lu cjolerin cun lôr e i spiegarin plui ben la strade di Diu. 27Stant ch’al voleve passâ in Acaie, i fradis i derin coragjo e a scriverin ai dissepui di fâi un bon acet. Rivât ventilà, cul jutori de gracie, ur zovà une vore, 28par vie ch’al frontave i gjudeus in public cun sgrimie, mostrant a mieç des scrituris che Gjesù al è il Crist.