ATS DAI APUESTUI (17:16-34)

Letôr: Francesco Della Schiava

Pauli a Atene: la citât idolatre e curiose

16Intant che Pauli ju spietave a Atene, al bulive dentri vie a viodi la citât fodrade di idui. 17Al resonave te sinagoghe cui gjudeus e cui paians ch’a crodevin in Diu e te place grande cun chei che si intivave. 18And jere ancje filosofs epicureus e stoics ch’a cuistionavin cun lui e cualchidun al diseve: “Ce puedial dînus mo chest plaçarûl?”. E altris: “Al semee ch’al vegni a fevelâ di dius forescj”, par vie ch’al predicjave Gjesù e la resurezion. 19Sicheduncje tal cjaparin sù e tal menarin denant dal Areopago disint: “Si puedial savê une buine volte ce raze di dutrine che tu insegnis? 20Parcè che a son resonaments une vore stranis chei che tu nus fasis sintî. Par chel o sin seneôs di savê di ce che si trate”. 21Che di fat ducj i ateniês e i forestîrs riplantâts ventilà no vevin distrazion plui grande di chê di contâ o di sintî lis ultimis novitâts.

Discors di Pauli al Areopago

22Alore Pauli, jevant sù tal mieç dal Areopago, al disè: “Oms di Atene, o viôt ch’o sês la int plui religjose di chest mont. 23E di fat, passant pe vuestre citât e cjalant ducj i lûcs di religjon ch’o vês, mi soi intivât parfin intun altâr ch’al jere scrit: Al diu scognossût. Poben ce che vualtris o adorais cence cognossilu, jo o soi chi a contâusal. 24Il Diu ch’al à fat il mont cun dut ce ch’al è dentri, ch’al è il Signôr dal cîl e de tiere, nol è a stâ in templis fats sù de man dal om 25e nancje no si lasse servî di mans umanis, come s’al ves dibisugne di alc, lui che i dà a dut vite, flât e ogni altre robe. 26Se di une sole çocje al à fate dute la gjernazie umane par che s’implanti su dute la face de tiere; s’al à distinâts i timps e i confins dal vivi uman, 27al è par che si metin a cirî Diu, par ch’a rivin a cjatâlu s’al è pussibil, magari lant indenant a sorte; parcè che lui nol è lafè lontan di ognidun di nô. 28Che di fat in lui o vivìn, si messedìn e o sin, come ch’al à vût dit ancje cualchidun dai vuestris poetis:

Par vie ch’o sin de sô gjernazie.

29Alore, s’o sin de gjernazie di Diu, no vin di crodi che la divinitât e vedi colegance cul aur, cul arint o cul clap, lavorâts de art e dal mistîr dal om. 30Sierant i vôi su la ete de ignorance, Diu cumò ur fâs savê ai oms ch’a àn di mendâsi, ducj e dapardut. 31Parcè che al à decidût la zornade ch’al fasarà sentence dal mont cun justizie, midiant di un che lu à za distinât, esibint a ducj une garanzie cul resussitâlu dai muarts”.

32A pene ch’a sintirin a vê indiment la resurezion dai muarts, un pôcs a tacarin a ridilu e un pôcs i diserin: “Sun chest si sintarìn la prossime”. 33E cussì Pauli al saltà fûr de cunvigne. 34Un pôcs però si butarin cun lui e a cjaparin la fede. Di chescj ancje Dionîs, ch’al faseve part dal Areopago, e une femine, ch’e veve non Damaris, e cualchidun altri.