ATS DAI APUESTUI (17:1-15)

Letôr: Elias Geir Della Schiava

Pauli a Tessaloniche: contrascj cui gjudeus

171Passant par Anfipoli e par Apolonie, a rivarin a Tessaloniche, dulà ch’e jere une sinagoghe dai gjudeus. 2Seont il so solit, Pauli al lè a cjatâju e par trê sabidis al resonà cun lôr daûr des Scrituris, 3spiegant e mostrant che il Crist al veve di patî e di resurî dai muarts. “E il Crist, ur diseve, al è chest Gjesù che jo us predicji”. 4Cualchidun di lôr si lassà convinci, e Pauli e Sile sal cuistarin insieme cuntun grum di grêcs che a crodevin in Diu e un biel trop di sioris di famee alte. 5Ma i gjudeus, montâts in gjelosie, a tirarin dongje un pôcs di plaçarûi, robatis dai piês, par fâ damp e sunsûr te citât. Si presentarin denant de cjase di Gjason domandant di Pauli e di Sile par menâju denant de semblee dal popul. 6Midiant che no ju cjatavin, a strissinarin Gjason e altris fradis denant dai sorestants de citât sberghelant: “Chei ch’a butin sotsore il mont a son rivâts ancje chenti e Gjason ju à lozâts. 7A son int ch’a van cuintri des leçs dal imperadôr, predicjant ch’al è un altri re, Gjesù”. 8Cun chest davuei a stiçarin la int e i sorestants de citât, 9ch’a pratinderin di Gjason e di chei altris il paiament di une garanzsie prime di molâju.

Predicazion a Beree e gnûfs gredeis

10Alore i fradis a faserin partî dal moment vie pe gnot Pauli e Sile par Beree. Rivâts ventilà, si presentarin te sinagoghe dai gjudeus. 11Chescj chi a vevin un cûr plui viert che no chei di Tessaloniche e a scoltarin il discors cun cetante brame. Ogni dì a cirivin te Scriture se la robe e jere propit cussì 12e tancj di lôr a finirin cul cjapâ sù la fede, come ancje, dai grêcs, feminis di famee alte e un bon trop di oms. 13Cuant che però i gjudeus di Tessaloniche a vignirin a savê che Pauli al veve predicjade la peraule di Diu ancje a Beree, a plombarin ancje là a semenâ zizanie e a saborâ la int. 14Alore i fradis a faserin partî dal moment Pauli in direzion dal mâr, a la cuâl che Sile e Timoteu a restarin li. 15Chei ch’a compagnavin Pauli, lu menarin fintremai a Atene e a tornarin indaûr cul ordin, par Sile e par Timoteu, di lâi daûrji plui svelts ch’a podevin.