ATS DAI APUESTUI (16)

Letôr: Mauro Della Schiava

Timoteu gnûf compagn di Pauli

161Pauli al rivà a Derbe e a Listre. Al jere un dissepul di non Timoteu, fi di une femine gjudee ch’e veve acetade la fede e di pari grêc. 2Al jere une vore puartât dai fradis di Listre e di Iconi. 3Pauli al distinà di menâsal daûrsi, lu cjapà e lu fasè circuncidi par rivuart dai gjudeus ch’a jerin ventilà, par vie ch’a savevin ducj che so pari al jere grêc. 4Passant pes citâts, ur ripuartarin a ducj ce ch’a vevin decidût i apuestui e i anzians di Gjerusalem, par che lu metessin in pratiche. 5Intant lis glesiis si rinfuartivin te fede e a cressevin ogni dì di numar.

La clamade de Macedonie

6A passarin la Frigje e la regjon de Galazie, par vie che il Spirtu Sant ur veve inibît di predicjâ la peraule te provincie de Asie. 7Rivâts te Misie, a cjaparin la strade de Bitinie, ma il Spirtu Sant no ju lassà lâ. 8E cussì, passade la Misie, a lerin jù a Troade. 9Vie pe gnot a Pauli i comparì in vision un om de Macedonie che, in pîts denant di lui, lu preave: “Ven in Macedonie e judinus!”. 10Subit dopo di cheste vision, o faserin ogni mieç par partî pe Macedonie, pensant che Diu nus veve clamâts a contâ ancje ventilà la peraule dal Signôr.

I prins convertîts a Filips

11Di Troade si imbarcjarin viers Samotracie e la dì dopo viers Neapoli e 12di li a Filips, capitâl dal prin distret de Macedonie e colonie. O restarin in chê citât cualchi zornade; 13la sabide o lerin fûr des puartis de citât ad ôr dal flum, là ch’o scrupulavin che si fasès la preiere. Sentâts, o tacarin a predicjâur a lis feminis che si jerin dadis dongje. 14E jere a scoltâ ancje une femine di non Lidie, ch’e vendeve purpure, di riunde di Tiatire, plene di fede in Diu, e il Signôr i viergè il cûr, che di fat e supave lis peraulis di Pauli. 15Dopo di jessi stade batiade cun dute la sô famee, nus fasè cheste preiere: “Se us pâr ch’o crodi pardabon tal Signôr, vignît a stâ in cjase mê”. E nus obleà a acetâ.

La sclave induvinine

16Une dì ch’o stavin lant a preâ, nus vignì incuintri une sierve ch’e veve un spirt induvinin e che ur faseve vuadagnâ ai siei parons bêçs a palotis cui siei strolegheçs. 17I leve daûrji a Pauli e a nô berlant: “Chescj oms a son servidôrs di Diu l’Altissim e us pandin il troi de salvece”. 18E fasè la stesse vite par un grum di dîs, fintremai che Pauli, che nol podeve plui, si voltà e i disè al spirt: “Tal non di Gjesù Crist ti ordeni di saltâ fûr di jê!”. E il spirt al partì sul at.

Pauli e Sile metûts in preson e liberâts

19Ma i parons, viodint ch’e jere partide ancje la sperance dal lôr vuadagn, a cjaparin Pauli e Sile e ju strissinarin te place grande denant dai sorestants de citât. 20Presentantju ai judiçs, a diserin: “Chescj oms a semenin dome zizanie te nestre citât; a son gjudeus 21e a predicjin usancis che nô romans no podìn ni cjapâlis sù ni metilis in pratiche”. 22Alore la int si scjaldà cuintri di lôr e i judiçs, dopo di vêur sbregâts i vistîts, a derin ordin di bastonâju. 23Ju vuaiarin ben e no mâl, ju butarin in preson e i ordenarin al vuardean di no pierdiju di voli un moment. 24Chel, sintût l’ordin, ju sgurlà te stanzie plui in dentri e ur strengè i pîts intune smuarse di len.

25Tor miegegnot Pauli e Sile a preavin cjantant lis laudis di Diu, biel che chei altris presonîrs a stavin a scoltâju. 26A colp al capità un taramot cussì fenomenâl ch’al sdrondenà ancje lis fondis de preson. Intun batût di voli lis puartis si spalancarin e lis cjadenis di ducj i presonîrs si dispearin. 27Il vuardean si sveà e, viodint che lis puartis de preson a jerin spalancadis, al tirà fûr la spade par copâsi, crodint che i presonîrs le vessin tovade. 28Ma Pauli i vosà a fuart: “No sta fâti mâl, ch’o sin ancjemò ducj culì”. 29Alore chel altri al domandà une lum, al jentrà dentri sfolmenât e si butà trimant denant dai pîts di Pauli e di Sile. 30Daspò ju menà fûr e ur disè: “Parons, ce àio di fâ par salvâmi?”. 31I rispuinderin: “Crôt tal Signôr Gjesù e tu ti salvarâs tu e la tô famee”. 32I contarin la peraule dal Signôr a lui e a ducj chei de sô cjase. 33Alore lui ju clamà in bande in chê stesse ore de gnot, ur lavà lis plais e si fasè batiâ daurman cun dute la sô int. 34Podopo ju menà sù in cjase, ur prontà la taule e al fasè fieste dut content insieme cun dute la sô int par vê crodût in Diu.

35Fat dì, i judiçs a mandarin lis vuaitis a dîi: “Lasse libars chei oms!”. 36Il vuardean i contà a Pauli chest mes: “I judiçs a àn ordenât di molâus. O podês duncje saltâ fûr e lâsint in pâs”. 37Ma Pauli ur disè a lis vuaitis: “Nus àn pacâts in public e cence procès, seben ch’o sin citadins romans; po nus àn sgnacâts in preson e cumò a volaressin fânus saltâ fûr di scuindon? Chel po no! A àn di vignî lôr in persone a molânus!”. 38E lis vuaitis ur contarin ai judiçs chestis peraulis. Sintint ch’a jerin citadins romans, si spirtarin; 39a rivarin e ur domandarin perdon; po ju faserin saltâ fûr preantju di lassâ la citât. 40Saltâts fûr de preson, Pauli e Sile a lerin in cjase di Lidie, a tornarin a viodi i fradis, ur derin spirt e po a partirin.